Raad gehouden op Zaturdag den 24e Januarij 1846

Alle de Leden zijn tegenwoordig de President opend de Vergadering.

Verschijnen voor de zelve de kolonisten

Gerardus Breidenbach N. 2998 schuldig aan ontvluchting voor de 2e maal, en Hendrik Plasmeijer N. 930. poging tot desertie voor de 1ste maal, zijnde hij door de Veldwachters agtervolgd en weer terug gebragt.

Zij weten niets tot verschoning in te brengen.-

Men laat hun aftreden.-

Gezien Art. 11. hier voren gemeld.

De Raad besluit om G. Breidenbach te Straffen met 14 dagen en H. Plasmeijer met 8 dagen opsluiting om den anderen dag te water en brood, en het dragen van een onderscheidings pak voor 4. maanden.-

Zij worden weer binnen gelaten, en door de Secretaris de Vonnissen kennelijk gemaakt, waarna zij aftreden

Aldus gedaan op dato als boven

Was getekend A. Hulst van Roon P. Postema J. Steenbeek, Borman Blijstra Uhl en Stous alle Leden van den Raad.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag