Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde in den Raad van Tucht te Ommerschans.-

Zitting van Zaturdag den 7e Februarij 1846

Alle de Leden zijn tegenwoordig de President opend de Vergadering.

Verschijnd voor de zelve

Hendrikus Nijhuis N 515 schuldig aan desertie voor de 1ste maal, met mede neming van meer dan de aanhebbende Kleeding.-

Niets wetende in te brengen laat men hem aftreden.-

Gezien Art. 11. van het Reglement van Tucht luidende als volgt

Hij die voor de eerste maal ontvlugten wil en daarin wordt gehindert of ontvlugt en weder terug gebragt is zal met opsluiting en boeyen tot tien dagen toe de twee eerste te water en brood, worden gestraft met medeneming van goederen buiten de aanhebbende kleeding of andere verzwarende omstandigheden, als ook ontvlugting voor de tweede maal  met opsluiting in boeyen gedurende 14 dagen, waarvan de drie eerste en drie laatste te water en brood en met verzwarende omstandigheden  voor de tweede of volgende malen benevens meervoudige ontvlugting voor de derde en volgende malen met vijftien tot veertig rietjesslagen en opsluiting als voren, zullende al de ontvlugt geweest zijnde of die dit kennelijk hebben willen doen na de ondergane straf, vier maanden lang eene onderscheidene kleeding moeten dragen  en in de disciplinezaal worden geplaatst.

De Raad besluit hem te Straffen met 14. dagen opsluiting om den anderen dag te water en brood, en het dragen van een distinctief pak voor den tijd van 4. maanden.-
ten tweede verschijnd voor den Raad

Petrus Jacobus Havinga N. 4899 schuldig aan brutaliteit jegens de Klompemakers baas:-

Hij verzoekt om verschoning.-

Gezien Art. 16 van het Reglement van Tucht luidende als volgt

Onzedelijk gedrag in woorden, als vloeken, schelden, razen etc. of met daden  door zedelooze omgang met anderen zal met verplaatsing in de discipline zaal van een tot acht dagen worden gestraft en bij herhaling daarvan met opsluiting zoo noodig in boeijen en te water en brood om den anderen dag.

Men laat hem aftreden

Door den Raad wordt besloten den Schuldigen te Straffen met 5. dagen opsluiting,-

De Schuldigen worden weer binnen geroepen en door de Secretaris de Vonnissen kennelijk gemaakt waarna zij aftreden.-

Op rondvraag van de President niemand der Leden iets hebbende voor te stellen wordt de Vergadering gesloten.

Aldus gedaan op dato als boven

/was getekend A. Hulst van Roon P. Postema J. Steenbeek Blijstra Uhl Borman en Stous, alle Leden van den Raad.-


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag