Raad gehouden op Zaturdag den 28e Februarij 1846

De Leden zijn tegenwoordig de President opend de Vergadering

Verschijnen voor de zelve

Johannes de Winter N. 4934 schuldig aan het verkopen van een hemd voor de 1ste maal

Arie de Vos N 5127 schuldig aan het verkopen van een hemd voor de tweede maal sedert het besluit van 18 October 1844 en

Beerta Vleesman N. 741. schuldig aan het verkopen van een paar kousen voor de 1ste maal.-

Zij kunnen niet opgeven aan wien zij gemelde Kleeding Stukken verkocht hebben.-

Zij worden gelast af te treden

Gezien Art: 13. hier voren gemeld

Door den Raad wordt besloten om J. de Winter te Straffen voor 8 dagen opsluiting en dubbele vergoeding ad ƒ 2.50.

Arie de Vos voor 14. dagen opsluiting en dubbele vergoeding ad ƒ 2.50
en B. Vleesman voor 8. dagen opsluiting en dubbele vergoeding ad ƒ 1.90
ten tweede verschijnd voor den Raad

Thomas Wichtman N 226 schuldig aan dronkenschap en belediging zijner Zaalopziener met woorden voor de 1ste maal

Geene redenen tot verschoning wetende in te brengen laat men hem aftreden

Gezien Art: 16. en Art. 10. luidende als volgt

Art 16: Onzedelijk gedrag in woorden, als vloeken, schelden, razen etc. of met daden  door zedelooze omgang met anderen zal met verplaatsing in de discipline zaal van een tot acht dagen worden gestraft en bij herhaling daarvan met opsluiting zoo noodig in boeijen en te water en brood om den anderen dag.
Art 10: Dronkenschap voor de eerste maal zal met opsluiting tot vijf dagen- en voor de tweede maal met opsluiting in boeijen tot tien dagen toe worden bestraft en indien dezelve is gepaard gegaan met verzwarende omstandigheden - als ook meervoudige dronkenschap voor de derde maal en volgende met opsluiting in boeijen tot tien dagen toe met water en brood om den anderen dag.

De Raad besluit hem ingevolge beide Artikelen te Straffen met Elf dagen opsluiting om den anderen dag te water en brood

De schuldigen worden weer binnen geroepen, en door de Secretaris de Vonnissen kennelijk gemaakt waarna zij aftreden en ter opsluiting weg gevoerd.-

Op rondvraag van den Voorzitter niemand der Leden iets meer hebbende voor te Stellen wordt de Vergadering gesloten.-

Aldus gedaan op dato als boven

Was getekend A. Hulst van Roon P. Postema J. Steenbeek, Uhl Bourlard, Borman en Stous alle Leden van den Raad.-

Voor Extract Conform
De Secretaris
Stous


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag