Raad gehouden op Dingsdag den 10e Maart 1846

De Leden zijn tegenwoordig de President opent de Vergadering.

Verschijnd voor de zelve

Johannes Boon N 2454 schuldig aan het verkopen van een hemd, hebbende zich op den 21 februarij JL aan het verkopen van goederen schuldig gemaakt, dus voor de 2e maal na het Besluit.-

Hij heeft niets tot verschoning  in te brengen en kan de persoon ook niet aan wien hij zijn hemd verkocht heeft

Men laat hem aftreden

Gezien Art: 13 van het Reglement hier voren omschreven.-

Door den Raad wordt besloten den Schuldige te Straffen met 14 dagen opsluiting, dubbele vergoeding ad ƒ 2.50 en het dragen van een distinctief pak
ten tweede verschijnd voor den Raad

Jan Antonius Wedemeijer N. 3742 schuldig aan ontvluchting voor de 1ste maal.-

Niets wetende in te brengen, wordt hij gelast af te treden.-

Gezien Art. 11. van het Reglement hier voren omschreven

De Raad besluit hem te Straffen met 10 dagen opsluiting en het dragen van een distinctief pak voor den tijd van 4. maanden, en tijdens zijne opsluiting om den anderen dag water en brood.-

Men laat de Schuldigen weer binnen komen en door de Secretaris de Vonnissen kennelijk gemaakt waarna zij aftreden

Niemand iets meer hebbende voor te Stellen wordt de Vergadering geslooten.-

Aldus gedaan op dato als boven

was getekend/ A. Hulst van Roon P. Postema J. Steenbeek Blijstra Bourlard Beuming en Stous, alle Leden van den Raad


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag