Raad gehouden op Zaturdag 14 Maart 1846

De Leden zijn tegenwoordig de President opend de Vergadering

Verschijnen voor de zelve

Pieter Johannes Tichelaar N. 269 schuldig aan het verkopen van een broek, en een hemd voor de 1ste maal.

Michel Matthijs Beune N. 5222 schuldig aan het verkopen van een broek en een hemd voor de 1ste maal.

Emmo Berg N. 2263. schuldig aan het verkopen van een broek en een paar kousen voor de 1ste maal

Johannes Brouwer N. 3882 schuldig aan het verkopen van een broek  een doek en een paar kousen voor de 1ste maal.

Gerrit Witteveen N. 3069 schuldig aan het verkopen van een broek voor de 1ste maal.

Geene redenen tot verschoning wetende in te brengen, en de personen hun onbekend aan wien zij de goederen verkocht hebben, laat men hun aftreden.

Gezien Art 13. van het Reglement van Tucht hier voren omschreven.-

Wordt beslooten hun te Straffen ieder voor Acht dagen opsluiting en dubbele vergoeding, als:

P. J. Tichelaar voor ƒ 7.10

M. M. Beune voor ƒ 7.10

E. Berg voor ƒ 6.80

J. Brouwer voor ƒ 3.75

en G. Witteveen voor ƒ 4.60
ten tweede verschijnen voor den Raad

Jacobus Overduin N 3638 schuldig aan poging tot desertie voor de 1ste maal en

Johannes Bakker N 1991 schuldig aan ontvluchting voor de 2e maal.

Geene redenen tot verschoning wetende in te brengen, worden zij gelast af te treden.-

Gezien Art 11. hier voren gemeld

De Leden van den Raad besluiten J. Overduin te Straffen voor Acht dagen opsluiting om den anderen dag water en brood en J. Bakker voor 14 dagen opsluiting om den anderen dag water en Brood, en beide tot het dragen van een distinctief pak voor den tijd van 4. maanden

Men laat de de Schuldigen weer binnen komen, de Secretaris leest hun de geslagen Vonnissen voor waarna zij aftreden  en ter opsluiting weg gevoerd.-

Niemand op rondvraag van de President iets meer hebbende voor te Stellen wordt de vergadering gesloten.-

Aldus gedaan op dato als boven.

was getekend/ A. Hulst van Roon P. Postema J. Steenbeek Blijstra Bourlard Beuming en Stous alle Leden van den Raad.-


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag