Raad gehouden op Donderdag den 19e Maart 1846.

Daar alle de Leden uitgezondert den Adjunkt Directeur present zijn wordt door den onder Directeur binnen als fungerend President de Vergadering geopent.

Verschijnen voor de zelve

Andre George Schmidt N 4927 schuldig aan het verkopen van een buis, twee broeken, twee Hemden, twee paar kousen, twee doeken en een keteltje voor de 1ste maal.

en Hendrik Kuiper N 1672 schuldig aan het verkopen van een broek en een paar kousen voor de 1ste maal.-

Zij weten niet aan wien zij hunne goederen verkocht hebben en weten niets tot verschoning in te brengen.-

Men laat hun aftreden.-

Gezien Art. 13. van het Reglement van Tucht hier voren gemeld.-

Door den Raad wordt besloten de Schuldigen te Straffen ieder voor Acht dagen opsluiting, en dubbele vergoeding, als

A.G. Schmidt voor ƒ 30.96

en H. Kuiper voor ƒ  6.80

De Schuldigen worden weer binnen gelaten en door de Secretaris hun Vonnis kennelijk gemaakt, waarna zij aftreden en ter opsluiting weggevoerd.

Op rondvraag van de fungerende President niemand der Leden iets meer hebbende voor te Stellen wordt de Vergadering gesloten.-

Aldus gedaan op dato als boven

Was getekend) van Roon P. Postema J. Steenbeek, Bourlard Blijstra Uhl en Stous, alle Leden van den Raad.-

Voor Extract Conform
De Secretaris
Stous


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag