Raad gehouden op Zaturdag den 25e April 1846

Daar de Leden tegenwoordig zijn opend de President de Vergadering

Verschijnen voor de zelve de kolonisten

Foppes Foppe N 4858. schuldig aan desertie voor de 1ste maal, en

Jan Arends N 4515 schuldig aan poging tot desertie voor de 1ste maal.-

Niets tot verschoning wetende in te brengen laat men hun aftreden

Gezien Art 11. hier voren omschreven

Door de Leden van den Raad wordt beslooten hun te Straffen voor 8 dagen opsluiting om den anderen dag water en brood en het dragen van een distinctief pak voor den tijd van 4. maanden
ten tweede verschijnd voor den Raad

Gijsbert Ligthart N. 3575 schuldig aan het verkopen van een hemd, en een paar kousen en

Hendrik Jan ten Dam N 4904 schuldig aan het verkopen van een broek, een doek en een paar kousen en wel de Broek  aan Martinus Hensbroek N. 669 welke voor den Raad wordt geroepen en verschijnd, verklarende dat hij een broek van den kolonist H. J. ten Dam gekocht heeft en

Nicolaas Rozier N. 27 SK overgenomen van Veenhuizen dewelke bij zijn komst alhier een broek mankeerde, voorgevende dat hij maar een broek gekregen heeft, hetwelk door nader onderzoek gebleken is, dat hij twee broeken gehad heeft, zoo dat de President van gevoelen is, hij zijn broek verkocht heeft.-

Geene voldoende redenen tot verschoning wetende in te brengen, en de kopers der goederen onbekend, laat men hun aftreden.-

Gezien Art. 13 hier voren omschreven

Door de Leden van den Raad wordt besloten hun te Straffen ieder met Acht dagen opsluiting en dubbele vergoeding der vermiste goederen, als

G. Ligthart voor ƒ 4.70

H. J. ten Dam voor ƒ 7.50

M. Hensbroek voor ƒ 4.60

N. Rozier voor ƒ 4.60

De Schuldigen worden alle weer binnen gelaten, de Secretaris maakt hun de vonnissen bekend, waarna zij aftreden, en ter opsluiting weg gebragt.-

Op rondvraag van de Voorzitter niemand iets meer te verhandelen hebbende wordt de Vergadering gesloten.-

Aldus gedaan op dato als boven

Was getekend/ A. Hulst , van Roon P. Postema, J. Steenbeek, Blijstra, Uhl. Bourlard en Stous, Leden van den Raad

Voor Extract Conform
De Boekhouder
Stous


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag