Raad gehouden op Zaturdag den 15e Mei 1846

Daar alle de Leden uitgezondert den Adjunkt Directeur A. Hulst tegenwoordig zijn, wordt de Vergadering door de fungerende President geopend.

Verschijnen voor de zelve de kolonisten

Willem Burghart van Bekkum N. 873 schuldig aan poging tot desertie voor de 1ste maal.-

Barend de Gilde N 5198 poging tot desertie voor de 1ste maal alsmede aan het verkopen van een broek voor de 1ste maal

Johan Dirk Christoffel Pas 5174. schuldig aan poging tot desertie voor de 1e maal.

Bernardus Hoeselaar N 165. schuldig aan desertie voor de 3e maal

en Josep Weening N 164. schuldig aan desertie voor de 1e maal

Niets ter verschoning wetende in te brengen laat men hun aftreden.

Gezien Art 11 & 13. hier voren omschreven.-

Door de gezamentlijke Leden van Raad wordt besloten hun te Straffen
                als:

W. B. van Bekkum voor 8 dagen opsluiting

B. de Gilde voor 14. dagen opsluiting en dubbele vergoeding ad ƒ 4.60

J. D. C. Pas voor 8 dagen opsluiting

B. Hoeselaar voor 14. dagen opsluiting en 40 rietslagen

J. Wening voor 8 dagen opsluiting

alle om den anderen dag water en brood en het dragen van een distinctief pak voor den tijd van Vier maanden
ten tweede verschijnen voor den Raad

Willem Hekraad N 734 schuldig aan het verkopen van een hemd een broek, een doek en drie paar kousen voor de 1ste maal.

Johannes de Winter N 4934. schuldig aan het verkopen van een hemd, voor de 2e maal

Paulus Pietersen N. 3264 schuldig aan het verkoopen van een broek voor de 1ste maal

Gerritje Lammers N. 4764 schuldig aan het uitsnijden van een baan van haar voerlakense rok alwaar zij zakken van gemaakt heeft, getauxeerd op 60:Cent 1ste maal.

Zij weten geen redenen tot verschoning in te brengen, evenmin aan wien zij hunne goederen verkocht hebben.-

Men laat hun aftreden.

Gezien Art 13 van het Reglement hier voren omschreven

De Raad besluit hun te Straffen

als
dubbele vergoeding Opsluiting
W. Hekraad voor ƒ 14.40 voor 8 dagen
J. de Winter voor ƒ 2.50 voor 14 dagen
P. Pietersen voor ƒ 4.60 voor 8 dagen
en G. Lammers voor ƒ 1.20 voor 8 dagen

De Schuldigen worden alle weer binnen gelaten en door de Secretaris
hun Vonnissen kennelijk gemaakt waarna zij aftreden.

Op rondvraag van de fungerende President niemand der Leden iets meer hebbende voor te stellen, wordt de Vergadering gesloten.

Aldus gedaan op dato als boven

/was getekend/ van Roon, P. Postema J. Steenbeek Bourlard Borman Uhl Blijstra en Stous alle Leden van den Raad.-


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag