Raad gehouden op Zaturdag den 23 Mei 1846

Alle de Leden zijn tegenwoordig de President opend de Vergadering.

Verschijnen voor de zelve.

Gerrit Rummel N. 3615 schuldig aan het verkopen van een broek, een hemd en een paar kousen voor de 2e maal

Frans Koning N. 346 Schuldig aan het verkopen van een paar gedragen schoenen ter waarde van ƒ 1.- 1ste maal

Emmo Berg N 2263 schuldig aan het verkopen van een buis voor de 2e maal

Zij weten niet aan wien zij gemelde goederen verkocht hebben, als ook niets tot hun verschoning in te brengen.-

Gezien Art 13. hier voren gemeld

Men laat hun aftreden.
De Raad besluit hun te Straffen

als
dubbele vergoeding Opsluiting
G. Rummel voor ƒ 9.30 voor 14. dagen
F. Koning voor ƒ 2.- voor 8. dagen
en E. Berg voor ƒ 10.30 voor 14. dagen
ten tweede verschijnen voor den Raad

Johannes Bakker N 1991 poging tot desertie voor de 3e maal

Cornelis Kooiman N 963 poging tot desertie voor de 1ste maal

Adriaan Laarhoven N. 2845 poging tot desertie voor de 3e maal

en Franciscus Ludovicus van der Saar N 2100 schuldig aan poging tot desertie voor de 2e maal als mede aan het verkopen van een hemd 1ste maal.

Geene redenen tot verschoning wetende in te brengen, en van der Saar de koper van het hemd niet kunnende opgeven worden zij gelast af te treden.

Gezien Art 11 & 13 van het Reglement van Tucht hier voren omschreven

Wordt door de Raad beslooten

J. Bakker N. 1991 te Straffen met 14. dagen opsluiting en 40 rietslagen

Cornelis Kooiman met 8 dagen opsluiting

A. Laarhoven voor 14. dagen opsluiting en 40. rietslagen en

F. L. van der Saar voor 14. dagen opsluiting, alle om den anderen dag te water en brood en het dragen van een distinctief pak voor den tijd van 4. maanden en F. L. van der Saar voor dubbele vergoeding van het door hem verkochte hemd ter Somma van ƒ 2.50.

Men laat de Schuldigen weer binnen komen, de Secretaris leest hun de geslagen Vonnissen voor waarna zij aftreden en ter opsluiting weg gevoerd.-

Op rondvraag van de President niemand der Leden iets meer hebbende voor te stellen wordt de vergadering gesloten.-

Aldus gedaan op dato als boven

/was getekend/ A. Hulst,  van Roon P. Postema J. Steenbeek, Uhl Papelard Bourlard en Stous alle Leden van den Raad


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag