Raad gehouden op Donderdag den 28e Mei 1846

Daar alle Leden tegenwoordig zijn opend de president de Vergadering

Verschijnd voor de zelve

Jan van Oosten N. 5024 schuldig aan ongehoorzaamheid jegens den Wijkmeester van der Heiden bestaande in weigering van werk en Vloeken.

Hij heeft geen redenen tot verschoning in te brengen.-

Men laat hem aftreden.

Gezien Art. 16 van het Reglement van Tucht luidende als volgt

Onzedelijk gedrag in woorden, als vloeken, schelden, razen etc. of met daden  door zedelooze omgang met anderen zal met verplaatsing in de discipline zaal van een tot acht dagen worden gestraft en bij herhaling daarvan met opsluiting zoo noodig in boeijen en te water en brood om den anderen dag.

De Raad besluit hem te Straffen voor 4. dagen opsluiting.-
ten tweede verschijnd voor den Raad Jacobus de Looij N 4070 schuldig aan het te zoek brengen van een wolle deken.

De President hem afvragende waar hij zijn wolle deken gelaten heeft geeft hij te kennen, de zelve heeft opgehangen om te luchten, en waarschijnlijk door den een of andere is weggenomen.

De President zegt hem dat hij het er voor houd dat zijn gezegdes gedachteleugens zijn maar niet twijfelt of hij heeft dezelven verkocht.-
Men laat hem aftreden.

Gezien Art. 13 hier voren omschreven

De Raad besluit hem te Straffen voor Acht dagen opsluiting en dubbele vergoeding ad ƒ 10:00
ten derde verschijnd voor den Raad

Jacobus Overduin N 3638 schuldig aan poging tot desertie voor de 2e maal.-

Niets wetende in te brengen laat men hem aftreden.

Gezien Art 11 hier voren gemeld

Men besluit hem te Straffen voor 14. dagen opsluiting om den anderen dag water en brood, en het dragen van een onderscheidings kleed voor den tijd van 4. maanden

Alle de Schuldigen worden weer binnen geroepen, de Secretaris leest hun de geslagen Vonnissen voor, treden weer af, en worden ter opsluiting weg gevoerd.-

Niemand iets meer te verhandelen hebbende wordt de vergadering gesloten.-

Aldus gedaan op dato als boven

was getekend/ A. Hulst, van Roon P. Postema J. Steenbeek Beuming Uhl Blijstra en Stous, alle Leden van den Raad

Voor Extract Conform
De Secretaris 
Stous


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag