Zitting gehouden op Zaturdag den 20e Junij 1846

De Leden zijn tegenwoordig de President opend de Vergadering.

Verschijnd voor de zelve de kolonist

Foppes Foppe N 4858 poging tot desertie voor de 2e maal.

Hij weet niets tot verschoning in te brengen-

Men laat hem aftreden.

Gezien Art. 11. hier voren gemeld.

De Leden van den Raad besluiten hem te Straffen met Veertien dagen opsluiting in boeijen om den anderen dag te water en brood, en het dragen van een onderscheidingskleed voor den tijd van Vier maanden.
ten tweede verschijnd voor den Raad

Jacob Hester N 3537 schuldig aan het verkopen van 2. hemden en een paar kousen voor de 1ste maal-

Niet wetende aan wien hij zijn goed verkocht heeft, en niets tot verschoning wetende in te brengen laat men hem aftreden.-

Gezien Art. 13 hier voren omschreven

De Raad besluit hem te Straffen voor Veertien dagen opsluiting om den anderen dag water en brood en dubbele vergoeding ad ƒ 7.20

Men laat de Schuldigen weer binnen komen, de Secretaris leest hun de geslagen Vonnissen voor waarna zij aftreden, en ter opsluiting weg gevoerd.-

Niemand op rondvraag van de President iets meer hebbende voor te stellen, wordt de Vergadering geslooten.-

Aldus gedaan op dato als boven

/was getekend/ A. Hulst van Roon P. Postema J. Steenbeek, Borman, Bourlard, Papelard en Stous alle Leden van den Raad.


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag