Extract uit het Register der Notulen van het Verhandelde in den Raad van Tucht te Ommerschans.

Zitting van Zaturdag den 4e Julij 1846.-

De Leden zijn tegenwoordig de President opend de Vergadering.-
Verschijnd voor de zelve

Dirk van Vlaardingen N 3645. schuldig aan ontvluchting voor de 1ste maal, met meer dan zijn aanhebbende Kleeding.-

Hij weet niets tot Verschoning in te brengen.

Gezien Art. 11. van het Reglement van Tucht, luidende als volgt-

Hij die voor de eerste maal ontvlugten wil en daarin wordt gehindert of ontvlugt en weder terug gebragt is zal met opsluiting en boeyen tot tien dagen toe de twee eerste te water en brood, worden gestraft met medeneming van goederen buiten de aanhebbende kleeding of andere verzwarende omstandigheden, als ook ontvlugting voor de tweede maal  met opsluiting in boeyen gedurende 14 dagen, waarvan de drie eerste en drie laatste te water en brood en met verzwarende omstandigheden  voor de tweede of volgende malen benevens meervoudige ontvlugting voor de derde en volgende malen met vijftien tot veertig rietjesslagen en opsluiting als voren, zullende al de ontvlugt geweest zijnde of die dit kennelijk hebben willen doen na de ondergane straf, vier maanden lang eene onderscheidene kleeding moeten dragen  en in de disciplinezaal worden geplaatst.

De Raad besluit hem te Straffen met 14. dagen opsluiting om den anderen dag water en brood en het dragen van een distinctief pak voor den tijd van 4. maanden.-
ten tweede verschijnd voor den Raad Harm van Dort N. 4007 deserteur van Veenhuizen voor de 1ste maal.-

Men laat hem aftreden.-

De Raad neemt in overweging dat ingevolge aanschrijving der P. C. dd 30 Augustus 1834 N 16 in dit geval het Vonnis door den Raad van Tucht te Veenhuizen moet worden gesloten dien ten gevolge besluit men dit ter uitvoering aan wel gemelde Raad over te zenden, om daarna het Vonnis ter uitvoering te ontvangen

De Schuldige wordt weer binnen gelaten en door de Secretaris het Vonnis kennelijk gemaakt waarna hij aftreed.

Op rondvraag van de President niemand der Leden iets meer hebbende voor te stellen wordt de Vergadering gesloten.

Aldus gedaan op dato als boven

Was getekend/ A. Hulst van Roon P. Postema J. Steenbeek, Bourlard, Blijstra en Stous Leden van den Raad


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag