Raad gehouden op Dingsdag den 14e Julij 1846.

Alle de Leden zijn tegenwoordig de President opend de Vergadering

Verschijnd voor de zelve

Adriaan Laarhoven N. 2845 schuldig aan desertie voor de 3e maal

Niets tot verschoning wetende in te brengen wordt hij gelast af te treden.

Gezien Art. 11. hier voren gemeld

De Leden van den Raad besluiten den Schuldigen te Straffen met 14 opsluiting in boeijen om den anderen dag water en brood en het dragen van een distinctief pak voor 4. maanden en 30. rietslagen.

Men laat Laarhoven weer binnen komen, en door de Secretaris zijn Vonnis kennelijk gemaakt, waarna hij aftreed en ter opsluiting weg gebragt.

Niemand op rondvraag van de President iets meer hebbende voor te stellen, sluit men de Vergadering.-

Aldus gedaan op dato als boven

was getekend./ A. Hulst van Roon P. Postema, J. Steenbeek, Beuming Uhl Papelard en Stous Leden van den Raad.-


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag