Raad gehouden op Zaturdag den 25 Julij 1846

Daar de Leden tegenwoordig zijn opend de President de Vergadering

Verschijnen voor de zelve

Pieter Willem Renaud N. 1784. schuldig aan ontvreemding van Acht bosjes bezem touw ter waarde van ƒ 1.20 welke hij wilde mede nemen buiten de kolonie, doch is daar in door de Veldwachter verhindert die hem de zelve heeft afgenomen-

De President vraagt hem van waar hij dat touw gehaald had, waarop hij te kennen gaf het zelve in een grep gevonden te hebben, en voornemens was als hij van het heide plukken terug gekomen was, het zelve aan den bezembinder te geven, van welke hij wel dacht dat het gestolen zoude zijn.-

De President geeft hem te kennen hij gezegd zoude hebben tegen de Fabries baas dat de bezembinder Gerrit Witteveen N. 3069 hetzelve aan hem ter verkoop gegeven heeft.

Men laat G. Witteveen binnen komen, welke eerst de feit wilde ontkennen, doch naderhand zeide dat hij het touw aan Renaud om het zelve te verkoopen gegeven heeft.

Men laat hun aftreden

Gezien Art: 13. van het Reglement van Tucht luidende als volgt

Ontvreemding, verwaarlozing, beschadiging of verpanding van goed aan de Maatschappij, aan ambtenaren, aan medekolonisten of aan iemand anders behoorende, zal worden gestraft met dubbele vergoeding van het ontvreemde, verwaarloosde, beschadigde of verpande, uit het tegoed bij de Maatschappij, benevens opsluiting en boeijen van drie tot veertien dagen naar gelang der omstandigheden, desnoods te water en brood om den anderen dag, en bij herhaling van een dier misdrijven, altijd met veertien dagen opsluiting, de drie eerste en drie laatste te water en brood.

De Raad besluit hun te Straffen met Zes dagen opsluiting, en dubbele vergoeding ad ƒ 2.40 ieder.-

De Schuldigen worden weer binnen gelaten, en door de Secretaris hun Vonnissen kennelijk gemaakt waarna zij aftreden en ter opsluiting weg gevoerd.-

Niemand op rondvraag van de President iets meer hebbende voor te stellen wordt de Vergadering gesloten.-

Aldus gedaan op dato als boven

/was getekend/ A. Hulst van Roon P. Postema J. Steenbeek Blijstra Bourlard Uhl, Stous alle Leden van den Raad.-

Voor Extract Conform
De Secretaris
Stous


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag