Raad gehouden op Zaturdag den 31e Augustus 1846.

Alle Leden zijn tegenwoordig de President opent de Vergadering

Verschijnd voor dezelve

Hendrikus Franciscus Lukas N. 1813. schuldig aan ontvreemding van een weinig hout ter waarde van 10 Cent uit de Winkel, zijnde aldaar als Timmerman werkzaam.-

Binnen gelaten zijnde heeft hij erkend dat hij het hout uit de Winkel heeft mede genomen, om een bufetje te maken voor de Poortier van de agter poort, om er een lamp in op te hangen, waarop gemelde Poortier gehoord zijnde, heeft hij geantwoord dat de timmerman Lukas hem daar over wel had gesproken doch dat hij het bufetje niet aan hem had besteld.-

Men laat hun aftreden.

Gezien Art. 13 van het Reglement hier voren omschreven.

Wordt besloten den Schuldige te Straffen met 4. dagen opsluiting en dubbele vergoeding ad 20 Cent terwijl hem voorts door de President is te kennen gegeven dat wanneer hij zich voor het vervolg weder aan soortgelijke misdrijven mogt schuldig maken, hij als dan niet meer als Timmerman zoude kunnen worden gebruikt en vervolglijk voor andere werkzaamheden zoude moeten worden gebezigd, waarop de kolonist plegtig heeft beloofd zich nimmer weder daar aan schuldig te maken.-
ten tweede verschijnen voor den Raad Hermanus Henricus Vos N. 4565 schuldig aan het verkopen van een hemd en Leonardus Ploens N 4554. schuldig aan het verkopen van een hemd en een paar kousen

Niet wetende aan wien zij gemelde goederen verkocht hebben, en geene redenen tot verschoning wetende in te brengen laat men hun aftreden.-

Gezien Art. 13 hier voren gemeld

De Raad besluit hun te Straffen ieder met Acht dagen opsluiting en
dubbele vergoeding als

H. H. Vos voor ƒ  2.50

en L. Ploens voor ƒ ,, 4.70
ten derde verschijnen voor den Raad

Adriaan Laarhoven N. 2845 schuldig aan ontvluchting voor de 4e maal

en Harm Schoumans N. 5241. schuldig aan ontvluchting voor de 2e maal-

Niets wetende in te brengen laat men hun aftreden-

Gezien Art 11 van het Reglement hier voren omschreven

De Raad besluit hun te Straffen als A. Laarhoven met 14. dagen opsluiting om den anderen dag water en brood en boeijen en 40. rietslagen, en H. Schoumans voor 14. dagen opsluiting om den anderen dag water en brood en beide het dragen van een distinctief pak voor den tijd van 4. maanden.-
ten Vierde verschijnen voor den Raad

Adrianus van der Zant N 625

Hubertus Petrus Lodevicus Burgers N. 2981.

Dirk Corvezee N. 2540

Jacobus van Keulen N 226, en

Frans Piket N. 2496. welke zich niet ontzien hebben om in hunne hangmatten Kleeding Stukken te bergen, niet tegenstaande dat het aan alle kolonisten bekend is, het zelve volstrekt verboden is.-

Niets wetende in te brengen laat men hun buiten staan-

Gezien Art 9 van het Reglement van Tucht luidende als volgt

Alle ongehoorzaamheid jegens de koloniale ambtenaren zal met verplaatsing in de discipline zaal voor drie tot acht dagen worden bestraft en indien deszelve met brutaliteit gepaard gegaan is, met opsluiting voor dezelfden tijd in de provoost.

De Raad besluit hun te Straffen ieder met drie dagen opsluiting

Men laat alle de Schuldigen weer binnen komen, de Secretaris leest hun de geslagen Vonnissen voor waarna zij aftreden en ter opsluiting weg gevoerd.-

Niemand op rondvraag van de President iets meer hebbende voor te stellen wordt de Vergadering gesloten.-

Aldus gedaan op dato als boven

(Was getekend/ A Hulst, van Roon P. Postema, J. Steenbeek Bourlard, Uhl, Borman en Stous, alle Leden van den Raad.-

Voor Extract Conform
de Secretaris
Stous


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag