Zitting gehouden op Zaturdag den 26e September 1846.

De Leden zijn tegenwoordig, uitgezondert de Adjunkt Directeur, de fungerende President opend de Vergadering.

Verschijnd voor de zelve

Anna Maria Filippij N. 1033. schuldig aan poging tot desertie voor de 1ste maal, met mede neming van Kleeding Stukken, meer dan de aanhebbende Kleeding, waarvan zij een hemd vermist.-

Niets wetende in te brengen laat men haar aftreden.-

Gezien Art. 11. en 13 van het Reglement van Tucht hier voren omschreven.-

Wordt besloten haar te Straffen met 14. dagen opsluiting om den anderen dag water en brood, het dragen van een distinctief pak voor 4. maanden, en dubbele vergoeding ad ƒ 2.20.

Men laat de Schuldige weer binnen komen, de Secretaris maakt haar het Vonnis bekend, waarna zij aftreed; en ter opsluiting weggevoerd.-

Geene iets meer hebbende voor te dragen wordt de Vergadering geslooten.-

Aldus gedaan op dato als boven.

/was getekend/ van Roon, P Postema J Steenbeek, Beuming, Papelard, Bourlard en Stous, Leden van den Raad

Voor Extract Conform
De Secretaris
Stous


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag