Raad gehouden op Vrijdag den 8e October 1846.

Daar alle de leden tegenwoordig zijn wordt door de President de Vergadering geopent

Verschijnen voor de zelve.

Simon Cornelis Molenaar N:  4340. schuldig aan poging tot desertie voor de 1ste maal, als mede aan het verkopen van een broek.-

Jan Gasbeek N. 1106. schuldig aan poging tot desertie voor de 1ste maal, en het verkopen van een broek, en een paar kousen.

Harm Schouwman N. 5241. schuldig aan poging tot desertie voor de 3e maal. en

Willem van Bohemen N. 506 schuldig aan poging tot desertie voor de 1ste maal en Andreas Groothuis N 1776 schuldig aan ontvluchting voor de 1ste maal.

Geene bijzondere redenen tot verschoning wetende in te brengen laat men hun aftreden.

Gezien Art: 11. en 13 van het Reglement van Tucht hier voren gemeld

Door den Raad wordt besloten hun te Straffen, als:

S. C. Molenaar met opsluiting voor 8. dagen en dubbele vergoeding ter Somma van ƒ 4.60.

Jan Gasbeek met opsluiting voor 8 dagen en dubbele vergoeding ad ƒ 6.80

H. Schouwman voor 14. dagen opsluiting en 40. rietslagen.

W. van Bohemen voor 8. dagen opsluiting en A. Groothuis voor 8. dagen opsluiting

alle om den anderen dag water en brood, en het dragen van een distinctief pak voor den tijd van 4. maanden.
ten tweede verschijnd voor den Raad

Hermanus Vernes N 453 schuldig aan misbruik van Sterken drank voor de 1ste maal gepaard geweest met beledigende uitdrukkingen tegen een Nachtwacht.

Hij verzoekt om verschoning.

Men laat hem aftreden.

Gezien Art 10 van het Reglement van Tucht luidende als volgt

Dronkenschap voor de eerste maal zal met opsluiting tot vijf dagen- en voor de tweede maal met opsluiting in boeijen tot tien dagen toe worden bestraft en indien dezelve is gepaard gegaan met verzwarende omstandigheden als ook meervoudige dronkenschap voor de derde maal en volgende met opsluiting in boeijen tot tien dagen toe met water en brood om den anderen dag.

De Raad besluit hem te Straffen voor Acht dagen opsluiting om den anderen dag water en brood.

Men laat de Schuldigen weer binnen komen, en door de Secretaris de Vonnissen kennelijk gemaakt waarna zij aftreden en ter opsluiting weg gevoerd.

Op rondvraag van de President niemand der Leden iets meer hebbende voor te stellen wordt de Vergadering gesloten.-


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag