Raad gehouden op Zaturdag den 17e October 1846.

Alle de Leden zijn tegenwoordig de President opent de Vergadering.

Verschijnen voor den Raad

Pieter Oeges Hoekstra N 4605. schuldig aan poging tot desertie voor de 1ste maal als mede van het te zoek maken van zijn broek.

Jan Willem van IJzendoorn N. 2835 schuldig aan poging tot desertie voor de 3e maal, als mede aan het ontvreemden van een broek en een hemd

Hendrik Kamperman N. 2389 schuldig aan ontvluchting voor de 2e maal

Niets tot verschoning wetende in te brengen worden zij gelast af te treden.

Gezien Art. 11. en 13 hier voren.

Men besluit om P. O. Hoekstra te straffen met 16 dagen opsluiting, en dubbele vergoeding ad ƒ 4.60

J. W. van IJzendoorn met 22 dagen opsluiting, 40. rietslagen, en dubbele vergoeding ad ƒ 3.55 en

H. Kamperman met 14. dagen opsluiting, alle om den anderen dag water en brood, en het dragen van een distinctief pak voor den tijd van Vier maanden.-
ten tweede verschijnd voor den Raad

Willem Nijs N. 2930. schuldig aan het breken van een Span Zaag, waarvan hij zich een Mes heeft vervaardigt.-

Geene redenen tot verschoning wetende in te brengen laat men hem aftreden

Gezien Art 13. hier voren omschreven

De Raad besluit om W Nijs te Straffen voor 4. dagen opsluiting en dubbele vergoeding ad  2.16.

Men laat de Schuldigen weer binnen komen en door de Secretaris de Vonnissen kennelijk maken waarna zij aftreden en ter opsluiting weggevoerd worden.-

Niemand op rondvraag van de President iets meer hebbende voor te stellen wordt de vergadering gesloten

Aldus gedaan op dato als boven

/Was getekend/ A Hulst van Roon P Postema J Steenbeek Bourlard Beuming Borman en Stous, alle Leden van den Raad.-

Voor Extract Conform
Stous
Secrs


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag