Raad gehouden op Zaturdag den 21e November 1846.-

Alle de Leden zijn tegenwoordig de President opent de Vergadering.-

Verschijndt voor de zelve.

Jacobus Loonders M. 4668. schuldig aan desertie voor de 1ste maal

Niets wetende in te brengen laat men hem aftreden.

Gezien Art 11. hiervoren omschreven

De Raad besluit hem te Straffen met Acht dagen opsluiting om den anderen dag water en brood, en het dragen van een distinctief pak voor 4. maanden.-
ten tweede verschijnd voor den Raad

Johan Dirk Christoffel Pas N. 5174. schuldig aan poging tot desertie voor de 3e maal, als mede schuldig aan het verkopen van een hemd en een paar kousen.-

Geene redenen tot Verschoning wetende in te brengen, wordt hij gelast af te treden-

Gezien Art. 11 en 13 hier voren gemeld

Door den Raad wordt besloten den Schuldigen te Straffen met 21. dagen opsluiting om den anderen dag water en brood, 20 rietslagen, het dragen van een distinctief pak voor 4 maanden en dubbele vergoeding ad ƒ 4.70.ten derde verschijnd voor den Raad

Nicolaas Fredrik Romijn N. 571 schuldig aan het verkopen van een broek, twee hemden, een doek 1 pr kousen en een keteltje, en
Michiel Matthijs Benne N 5222 schuldig aan het Verkopen van twee Hemden, 2 doeken en 2 paar kousen voor de 2e maal

Niets tot Verschoning wetende in te brengen, en niet wetende aan wien zij gemelde goederen verkocht hebben laat men hun aftreden.-

Gezien Art. 13 van het Reglement van Tucht hiervoren omschreven

De Raad besluit hun te Straffen, als

N. F. Romijn met 8 dagen oplsuiting om den anderen dag water en brood en dubbele vergoeding ad   ƒ 10.95 en

M. M. Benne met opsluiting voor 14. dagen om den anderen dag water en brood, en dubbele vergoeding ad ƒ 10.80

De Schuldigen worden weer binnen gelaten en door de Secretaris hun Vonnissen kennelijk gemaakt waarna zij aftreden, en ter opsluiting weg gevoerd.-

Niemand op rondvraag van de President iets meer hebbende voor te stellen wordt de Vergadering gesloten.

Aldus gedaan op dato als boven

Was getekend A Hulst van Roon P Postema J Steenbeek, Bourlard Borman de Bruin Uhl & Stous alle Leden van den Raad.-


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag