Extract uit het Register der Notulen van het Verhandelde in den Raad van Tucht te Ommerschans.

Zitting van Zaturdag den 5e December 1846.

De Leden zijn tegenwoordig, de President opent de Vergadering.-

Verschijnen voor de zelve

Gerard Eller N 4660. schuldig aan poging tot desertie en het vermissen van 1 pr kousen.

Anne Geerts Karsten N 1394. schuldig aan desertie voor de 1e maal. en

Cornelis Tjalink Wagenaar N 4709. schuldig aan desertie voor de 1e maal

Geene redenen tot verschoning wetende in te brengen laat men hun aftreden.

Gezien Art. 11. en 13. van het Reglement van Tucht luidende als volgt

Hij die voor de eerste maal ontvlugten wil en daarin wordt gehindert of ontvlugt en weder terug gebragt is zal met opsluiting en boeyen tot tien dagen toe de twee eerste te water en brood, worden gestraft met medeneming van goederen buiten de aanhebbende kleeding of andere verzwarende omstandigheden, als ook ontvlugting voor de tweede maal  met opsluiting in boeyen gedurende 14 dagen, waarvan de drie eerste en drie laatste te water en brood en met verzwarende omstandigheden  voor de tweede of volgende malen benevens meervoudige ontvlugting voor de derde en volgende malen met vijftien tot veertig rietjesslagen en opsluiting als voren, zullende al de ontvlugt geweest zijnde of die dit kennelijk hebben willen doen na de ondergane straf, vier maanden lang eene onderscheidene kleeding moeten dragen  en in de disciplinezaal worden geplaatst.

Art.13

Ontvreemding, verwaarlozing, beschadiging of verpanding van goed aan de Maatschappij, aan ambtenaren, aan medekolonisten of aan iemand anders behoorende, zal worden gestraft met dubbele vergoeding van het ontvreemde, verwaarloosde, beschadigde of verpande, uit het tegoed bij de Maatschappij, benevens opsluiting en boeijen van drie tot veertien dagen naar gelang der omstandigheden, desnoods te water en brood om den anderen dag, en bij herhaling van een dier misdrijven, altijd met veertien dagen opsluiting, de drie eerste en drie laatste te water en brood.

De Raad besluit hun te Straffen, als

G. Eller dubbele vergoeding ad ƒ 2.20, en 14. dagen opsluiting om den anderen dag water en brood. en A. G. Katen en G. T. Wagenaar ieder voor 8 dagen opsluiting om den anderen dag water, en voorts alle drie tot het dragen van een distinctief pak voor den tijd van Vier maanden.-
ten tweede verschijnen voor den Raad

Philip Werthof N. 4265, wegens het Verkopen van een Voerlaken broek & 1 pr kousen

Louis Seweso N. 5216 schuldig aan het Vermissen van een pr kousen, en

Peter Mulder N. 3249. wegens het Vermissen van een paar kousen

Zij weten niet waar hunne goederen gebleven zijn, en hebben verders niets tot verschoning in te brengen.-

Men laat hun aftreden

Gezien Art: 13 hier voren gemeld

De Raad besluit hun te Straffen, als

P. Werthof met 6. dagen opsluiting om den anderen dag water en brood, en dubbele vergoeding ad    ƒ 6.80.

en L. Seweso en P. Mulder ieder met 3. dagen opsluiting om den anderen dag water en brood en dubbele vergoeding ad ƒ 2.20

Men laat de Schuldigen weer binnen komen, en door de Secretaris de Vonnissen kennelijk maken, waarna zij aftreden

Op rondvraag van de President niemand der Leden iets meer hebbende voor te stellen wordt de Vergadering gesloten.-

Aldus gedaan op dato als boven

Was getekend. A Hulst van Roon P. Postema, J Steenbeek, Papelard de Bruin, Uhl, en Stous, alle Leden van den Raad.-


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag