Raad gehouden op Donderdag den 25e December 1846

Daar de Leden tegenwoordig zijn opend de President de vergadering.-

verschijnen voor de zelve

Dirk Bernot N. 1807 schuldig aan desertie voor de 2e maal, met medeneming van meer dan de aanhebbende Kleeding.

Philip Westhoff N 4265 schuldig aan desertie voor de 1ste maal, met medeneming van Kleeding Stukken, meer dan de aanhebbende.

Geene redenen tot verschoning wetende in te brengen laat men hun aftreden

Gezien Art: 11. hier voren gemeld

De Raad besluit hun te Straffen voor 14. dagen opsluiting, om den anderen dag water en brood, het dragen van een distinctief pak voor den tijd van 4. maanden en D. Bernot daar en boven met 25 rietslagen.-
ten tweede verschijnen voor den Raad

David Hofland N 3680. schuldig aan het verkopen van een broek

Simon Cornelis Molenaar N. 4340. schuldig aan het verkopen van een doek

Harm Schouma N. 5241. schuldig aan het verkopen van een broek en

Johanna Hossepied N. 570. schuldig aan het verkopen van een boeselaar.

Zij weten niet aan wien zij gemelde goederen verkocht hebben.-

Men laat hun aftreden.-

Gezien Art. 13. hier voren omschreven

De Raad besluit de 2 eerste te Straffen met 14. dagen en de 2. laatste met 8. dagen opsluiting om den anderen dag water en brood, en dubbele vergoeding, als

D. Hofland voor ƒ 4.60

S. C. Molenaar voor ƒ .70

H. Schouma voor ƒ 4.60

en J. Hossepied voor ƒ 2.10

De Schuldigen worden weer binnen gelaten en door de Secretaris de Vonnissen kennelijk gemaakt waarna zij aftreden en ter opsluiting weg gevoerd worden.-

Niemand op rondvraag van de President iets meer hebbende voor te Stellen wordt de vergadering gesloten.-

Aldus gedaan op dato als boven

/Was getekend:/A Hulst van Roon P Postema J Steenbeek, Beuming de Bruin Blijstra en Stous alle Leden van den Raad.-

Voor Extract Conform
De Secretaris
Stous


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag