Bewaard gebleven verslagen van de zittingen van de Raad van Tucht voor bedelaars en strafkolonisten op de Ommerschans in 1841
(klik voor het overzicht van 1829 totenmet 1859 op 'Ommerschans' in het schemaatje links)


Er zijn nog geen transcripties van de 41 bewaard gebleven zittingsverslagen in 1841.

Helmuth Rijnhart heeft op www.bonmama.nl prima foto's van de bewaard gebleven zittingen van 1829 tot 1849 geplaatst, soms met samenvattingen erbij. Bij transcripties uit die periode verwijs ik steeds naar die foto's.

Bij alle transcripties geldt dat cursief opmerkingen van de transcribeerders zijn en dat wat in het handschrift onderstreept is, in de transcriptie vet gemaakt wordt. 

Bij de transcripties moet bedacht worden dat de verslagen van de zittingen op de Ommerschans vaak voor een hele maand bij elkaar gezet zijn. Ik volg dat niet na, wat soms een vreemd effect heeft als bijvoorbeeld in de zitting van 22-11-1854 staat 'hiervoren omschreven', terwijl het er helemaal niet voor staat, maar in de zitting van 07-11-1854. Dat zijn echter nooit belangrijke omschrijvingen maar louter citaten uit het reglement.

Bij de betrokkenen hieronder noem ik alleen degenen die als beschuldigde, getuige of slachtoffer moeten verschijnen, niet de ambtenaren die lid van de raad zijn. Van hen zal ik nog een apart overzichtje maken.


Zitting
Betrokkenen

11-01-1841 ● Antje van den Berg No 3107, ontvreemding van catoene garen uit de fabriek. Zegt het gehad te hebben van de Strafkoloniste Koenegragt onlangs ontslagen.
● Toon Sanders No 503, Andries Janssen No 332 en Taatske Gerbers Poelstra No 1234. dronkenschap bij gelegenheid van mest laden aan de Dedemsvaart.
● Johannes Scheer No 8, poging tot desertie voor de 5e maal, heeft bovendien van zijn mede kolonisten ontvreemd en verkocht 2. Hemden 1e taille en 2 paar kousen 1e taille.
● Sikke Jacobs Kooij No 1001, desertie voor de 2e maal, en Hendrik Mulder No 1735, desertie voor de 1e maal.
● Willem Kraanwinkel No 343, binnen brengen van een fles Jenever
bonmama
27-01-1841 ● Pieter Pieters Postma No 2612, desertie voor de 1e maal met mede neming van een kantschop.
● Johan Joachim Berner No 2505, Verwaarlozen van zijn klompen, doordien hij dezelve uit baldadigheid stuk slaat, of gooit als mede Brutaliteit jegens zijnen Zaalopziener,
● Hermanus Meijer No 2543, ongehoorzaamheid jegens zijnen Zaalopziener.
● Barend Draaijer N. 1497, deserteur voor de 1e maal en wel op den 2e Junij JL en op den 7 September JL weder terug gebragt, hebbende tijdens zijn ontvluchting een kantschop mede genomen
bonmama
30-01-1841 ● Johan Walter No 1095, desertie bij Complot. bonmama
05-02-1841 ● Simon Talkens No 1551. mede nemen van gereedschappen uit de timmerloots buiten voorkennis van den Opziener, om er s’ avonds voor zich zelve een tabakskisje mede te maken.
● Hermanus Wenink No 2054. misbruik van Sterken drank bij gelegenheid van het inzetten van een ruit in het huis bewoond door J. H. Ap. aan de Dedemsvaart
bonmama
13-02-1841 ● Johannes Philippus Schel No 2587. en Hermanus Rasselse No 1002. misbruik van sterke drank
bonmama
20-02-1841 ● Johannes Christiaan Thiel No 2944, desertie voor de 1e maal, met verzet tegen den Veldwachter met dadelijkheden.
● Hermanus Lammers No 811. verkopen van een paar kousen en ontvreemden van een paar kousen van de kolonist Florussen.
bonmama
00-03-1841 ● Johannes Scheer No 8, verkopen van 2. Hemden, 2 paar kousen, 1 linne buis en 1 linne broek.
● Abraham Remijn No 2518, verkopen van een paar kousen, en een hemd.
● Klaas Maleveld No 174, onzedig gedrag in woorden tegen den Zaalopziener Bourlard.
● Willem Hendrik Sniet No 3, op het bureau geplaatst, misbruik van Sterken drank.
bonmama
06-03-1841 ● Lambertus Hulsbeek No 274, desertie voor de 2e maal.
● Johan Joachim Fredrik Berner No 2585, poging tot desertie, hebbende verkocht 1 Hemd, 1 linne broek en 1 paar kousen.
● Izaak Simon Houtkruijer No 3302, weigerachtig om te werken als voorgevende daartoe niet in staat te zijn, daar hij nooit geen landwerk gedaan heeft.
● Anna Nouweuse No 2483, ontvreemding van aardappelen uit de ketel van de Vetstal.
bonmama
17-03-1841 ● Johan Walter No 1095, Verkopen 1 Linnebroek en 1 pr kousen.
● Harmen Douwes Jellema No 999, Verkopen van 1 pr kousen
● Aart Vendelo No 2058, poging tot desertie.
● Sikke Jacobs Kooij No 1001, Verkopen van een linnebroek, een linnen buis, een Hemd een doek en een paar kousen.
bonmama
27-03-1841 ● Jan Gerstshagen No 2272, misbruik van Sterken drank.
● Jan Pelok No 2517, afsnijden van zijn stroozak en kussensloop.
● Petronella van den Berg No 2173, onzedigen omgang.
● Kolonisten Veldwachter Jan Konijnenburg No 1621, terughouden van een pakje en ƒ 4. aan geld, het welk hij als Veldwachter voor de koloniste Johanna Korlaar van de Heer Berkenbosch aan de Dedemsvaart ontvangen heeft
bonmama
17-04-1841 Op bonmama zitten de foto's van deze en de volgende zitting achter de zittingen van in die volgorde: juli-juni-mei 1841.
● Johannes Martinus Brakkee No 417, desertie voor de 2e maal.
● Hendrik de Klerk No 2564,.Verkopen van 2 Hemden, een peije buis, en een halsdoek.
● Hulke Lutmers No 2471, Ontvreemding van 2 pond brood zijner mede kolonisten.
● Pieter Roomers No 3362, poging tot desertie, hebbende verkocht Een peije broek, een hemd,  en een paar kousen.
● Anna Dorothea Hollenberg No 490, onzedigen omgang met anderen, met dat gevolg zij in eenen Zwangeren Staat.
● Enne Vriese No 2002, misbruik van Sterken drank, bij gelegenheid hij als metzelaar werkzaam was aan het huis bewoond door Ap
bonmama
24-04-1841 ● Hendrik Honsmerk No 1003, verkoop hemd.
bonmama
05-05-1841 ● Joseph Reinders Groenendaal No 929, misbruik van Sterken drank, bij gelegenheid hij aan de Dedemsvaart werkzaam was.
● Strafkolonistenzoon Adrianus van der Korst, zonder verlof de Kolonie verlaten.
bonmama
14-05-1841 ● Jan Pijpers No 625, dronkenschap voor de 1e maal
● Maria de Vries No 1801, ongehoorzaamheid door zich van haar werk te verweideren.
bonmama
15-05-1841
● Johanna Leijssel No 3062,  Catharina Passier No 956. en Alida den Hatert No 465, onzedigen omgang met anderen, waardoor de 2 eerste in eene zwangere Staat verkeeren, en de laatste eenigen tijd in eene ziekelijke toestand heeft verkeerd.
bonmama
15-05-1841 Tuchtraad voor kolonisten huisgezinnen.
● Johannes Petrus van Keulen, ingedeelde Wees. bij de Wijkmeester van den Bosch, Onzedelijken Omgang met anderen, en wel in eene verregaande graad.
bonmama
22-05-1841 ● Tijl David Hofman No 1247, misbruik van Sterken drank, bij het halen van een Schuit met hout van de Dedemsvaart.
● Krijn van Duivenbode No 901, desertie voor de 3e maal.
● Hendrik Reijbroek No 2148, beleding van den Opziener Koppen.
bonmama
26-05-1841 ● Bernardus Eezens(?) No 2707, verkoopen van een hemd.
● Cornelis Voorbergen No 158. desertie voor de 1e maal, met mede neming van zijn gereedschappen als rietdekker.
● Adrianus Zalm No 3002, Verzetting tegen den Hoevenaar Hogenberg welke hij met een mes wilde snijden of steeken.
● Maria dochter van de Strafkolonist Oostendorp, onzedelijken omgang met anderen, waardoor zij in eene Ziekelijke toestand heeft verkeerd
bonmama
06-06-1841 ● Hendrik Mulder No 1381, desertie voor de 1e maal.
bonmama
13-06-1841 ● Strafkolonist Jan van Wijk poging tot desertie voor de 1e maal.
bonmama
24-06-1841 ● Christina Borgers No 2407, schuldig aan poging tot desertie
● Cornelia van Aperen No 3061, onzedigen omgang met anderen waardoor zij in eene Zwangere Staat verkeerd.
● Johannes Krul No 388, desertie voor de 1e maal.
● Gerardus Hendrikus Hoffeling No 814, tegen den Onder Directeur binnen verzetten, en denzelve voor al wat onbetamelijk is uitschelden, geeft te kennen het hem niet kan verscheelen hoe of het gaat, en hij wel zal maken er iets in het Gesticht gebeurd en tijdens het vonnis de geheele Raad beledigd en gezegd, dat wanneer hij die Straf moet ondergaan er ongelukke zoude gebeure
bonmama
10-07-1841 ● Frans Hazeloop No 44, poging tot desertie.
● Roelof Laagland No 3084, desertie voor de 1e maal, om zijn Vader te Groningen eens te gaan bezoeken, welke hij in geen Zes Jaar gezien had.
● Cornelis Hopman No 2169, in welks kasje door den Zaalopziener Genever bevonden is.
● Jacob ter Smetten No 1402, belediging zijner mede kolonisten met dadelijkheden, de koloniste Anna Briemans N. 2555 geslagen.
● Antje Pros, ook genaamd Anna Lesch No 2754, Vernielen van een aantal wortelen in de kolonie thuijn.
bonmama
17-07-1841 ● Gerhardus Hendrikus ten Bokum No 1069, desertie voor de 1e maal, bij gelegenheid van heide plukken, voor de Bezembinderij
● Jan Hartog No 2084. poging tot desertie, met medeneeming van Kleeding buiten de aanhebbende Kleeding.
● Hermanus Moren No 2047, desertie voor de 1e maal, alsmede Verkoopen van een paar kousen aan de kolonist H. van der Wal No 2614.
● Cornelia Vogel No 2082, uitschelden Johan Willem Zomer Thienen No 1819, die haar heeft geslagen en die zelf geslagen is door Jan Liefhebber No 662
bonmama
06-08-1841 Vanaf hier zitten de foto's op bonmama weer op de goede volgorde.
● Johanna Boven No 1628, Ontvreemding van Erwten op het Land om dezelve raauw op te Eeten..
● Pieter Brinkman No 693, ongehoorzaamheid aan zijn Zaalopziener, alsmede aan belediging zijner mede kolonisten door woorden.
● Gregorius van Hamme No 72, ongehoorzaamheid jegens den wijkmeester van niet te willen werken.
● Johannes Vrolijk No 2763. zonder verlof van zijn werk gelopen, voorgevende dat het zoo hard regende.
● Nicolaas de Vrind No 11.P.K. schuldig aan beleediging zijner mede kolonisten door woorden.
bonmama
24-08-1841 Proces Verbaal van den Zaalopziener Otterbein:
● Rinske Slof No 2716, Onzedigen omgang met Antonie Jacobus Meks No 393.
● Daniel Govert Krats No 2145, brutaliteit tegen den Zaalopziener Uhl, welke hem gelast had de kolonist Neijman met rust te laten
● Johannes Kikke No 1774, desertie voor de 1e maal, om zijn Vader te Schiedam eens te gaan bezoeken.
bonmama
28-08-1841 ● Harmen van der Wal No 2614,.desertie voor de 1e maal met mede neming van Kleeding.
bonmama
28-08-1841 Tuchtraad voor kolonisten huisgezinnen.
● Ingedeelde Johannes Philippus Ooks, desertie van Kolonie N: 2.
● Ingedeelde Willem IJgendaal, desertie van Kolonie N: 3
bonmama
04-09-1841 ● Fransciscus Lambertus Soede No 3462, ontvluchting voor de eerste maal.
● Eildert Eilderts No 1532, desertie voor de tweede maal.
● Strafkolonist Martinus Haakmeester, dronkenschap.
bonmama
13-09-1841 ● Jacobus Pieters No 1577, desertie voor de 1e maal.
● Hendrik Prins No 1692, desertie voor de 1e maal, met mede neeming van 1. Kantschop en bij Complot.
● Jan Jacobus van der Meer No 300, desertie voor de 1e maal, met mede neming van 1 kantschop, en bij Complot.
● Harmen van der Wal No 2614, desertie voor de 2e maal.
bonmama
18-09-1841 ● Roelof Laagland No 3084, weigeren van werk, en verzetting met Scheldwoorden tegen den Onder baas Wolkeveld.
● Hendrik Dame No 2205, desertie voor de 1e maal,
● Hermanus de Moll No 3248, wegneemen van een bos Haver tijdens het proefdorschen bij den Hoevenaar Vossebelt, op aanraden van Gerhardus Hendrik ten Bokum No 1069
bonmama
25-09-1841 ● Johannes Willem Albarda No 1321, misbruik van Sterken drank, en ongehoorzaamheid jegens den Zaalopziener Blijstra
● Hendrik Rijbroek No 2148, misbruik van Sterken drank, een beetje jenever gehad van een koopman welke de kolonie passeerde
bonmama
09-10-1841 ● Elisabeth Pirem No 3525, brutaliteit tegen den Zaalopziener.
● Jan van Hout No 970, verkoopen van een bazaan aan de kolonist Cornelis van Rossem No 932
bonmama
18-10-1841 ● Catharina Boom No 3368, Ontvreemding van eenige Aardappelen van het land.
● Maria Hoffenbau No 3428, onzedig gedrag in woorden tegen den Hoevenaar Kleibeuker.
● Hermen Burbank No 1195, desertie voor de 1e maal.
● Strafkolonist Willem Eigendaal, desertie voor de 2e maal.
bonmama
23-10-1841 ● Albert Pieter de Vries No1431, Verkopen van een broek.
● Gregorius van Hamme No 72, weigering van Werk, en brutaliteiten tegen den Wijkmeester.
● Willem de Bitter No 3295,.weigering van werkzaamheden.
bonmama
06-11-1841 ● Strafkolonist Willem IJgendaal, desertie voor de 3e maal.
● Hermanus Burbank No 1195, desertie voor de 2e maal, met uitbraak door het dakvengster bij nacht.
bonmama
16-11-1841 ● Johanna Dalebout No 1771, Verkopen van een hemd
● Strafkolonist Frans Hazeloop en Hendrik Willem Kok No 3222, opzij gooijen of verstoppen van 4 Bossen Haver tijdens het proef dorsen bij den Hoevenaar Hogenberk.
● Sientje Tutjes No 1048, Ontvreemding van Aardappelen van het Land
● Willem Diederik Dirks No 210, misbruik van Sterken drank, meegenomen uit Ommen.
bonmama
27-11-1841 ● Nicolaas de Vrindt No 11. P. K., desertie voor de 2e maal. met mede neming van een kantschop.
bonmama
04-12-1841 ● Johannes Hermanus Kneesing No 2094, Verkopen van een Hemd en een paar kousen.
● Johan Willem Tieme Zomer No 2147, verzet tegen den Zaalopziener. Plus Jan Houthuizen No 3418. en Jacobus Pieterse No. 1577: toe gaat U gang maar en meer andere praatjes..
bonmama
11-12-1841 ● Paulus de Vries No 18, misbruik van Sterken drank.
● Mateus Hendrikus van Os No 2563, verkoopen of verruilen van zijn buis, aan de kolonist Johannes Machiel Dressen No 1756.
● Frans Schok No 1522, Verkoopen van 1 wolle broek 1 Hemd en 1 pr kousen en 1 doek alsmede poging tot desertie
● Roelof Laagland No 3084, Verkoopen van 1. Hemd en 1 paar kousen.
bonmama
15-12-1841 ● Jacobus de Hooijer No 1221, misbruik van Sterken drank
Gerrit Plooij No 1493, desertie voor de 1e maal met Complot, en 2. Hemden en 1 paar kousen verkocht.
bonmama
24-12-1841 ● Pieter van Ommen No 2834, als hebbende den kolonist Jacob Jansen met zijn menage pot geslagen
● Hermanus Moren No 2047, ongehoorzaamheid jegens den Opziener, als zijnde van zijn werk weggelopen voor de bepaalde tijd.
● Jan Klaassen Garrelsma No 1065, desertie voor de 1e maal.
bonmama