Bewaard gebleven verslagen van de zittingen van de Raad van Tucht voor bedelaars en strafkolonisten op de Ommerschans in 1850
(klik voor het overzicht van 1829 t/m 1859 op 'Ommerschans' in het schemaatje links)

Bij alle transcripties geldt dat cursief opmerkingen van de transcribeerders zijn en dat wat in het handschrift onderstreept is, in de transcriptie vet gemaakt wordt.

Bij de transcripties moet bedacht worden dat de verslagen van de zittingen op de Ommerschans vaak voor een hele maand bij elkaar gezet zijn. Ik volg dat niet na, wat soms een vreemd effect heeft als bijvoorbeeld in de zitting van 22-11-1854 staat 'hiervoren omschreven', terwijl het er helemaal niet voor staat, maar in de zitting van 07-11-1854. Dat zijn echter nooit belangrijke omschrijvingen maar louter citaten uit het reglement.

Bij de betrokkenen hieronder noem ik alleen degenen die als beschuldigde, getuige of slachtoffer moeten verschijnen, niet de ambtenaren die lid van de raad zijn. Van hen zal ik nog een apart overzichtje maken.

Zaalopzieners: Sijsseling tot 21-09 / Rose vanaf 21-09Zitting
Betrokkenen
11-01-1850
Invnr 663 bij 19 februari 1850 N4
● Johannes Alder No. 4276, poging tot desertie voor de Eerste maal.
● Anneke Hanzes No. 2158, Jantje Starke No. 3065. en Helena Maria van Brakel No. 3611, in het Waschhuis werkzaam als Waschvrouwen en uitsluitend belast met het wasschen van bedlakens, waar van aan de hun afgegeven bed lakens om te wasschen  twee lakens vermist
18-01-1850
Invnr 663 bij 19 februari 1850 N4
● Jan Meinders No. 283, desertie voor de 1e maal met medeneming van Kleeding Stukken buiten de aanhebbende Kleeding-
28-01-1850
Invnr 663 bij 19 februari 1850 N4
● Leendert Johannes Köhler No. 4916, Verkoopen van twee broeken, twee hemden, een doek, een paar kousen, een keteltje, en een tinne lepel voor de 1e maal zegt aan Lieden buiten de kolonie
● Jan Pors No. 5204, Verkoopen van een broek een paar kousen en een paar handschoenen of wanten, zoo als hij zegt aan vreemden buiten de kolonie woonachtig, is in Schuld.
● Cornelis Christiaan Verwerda No. 377, desertie voor de 4e maal
● Jacobus Hoogeveen No. 379, desertie voor de 2e maal
● Wilhelmina Rouwendaal No. 1741, onzedelijk gedrag, zoo als zij zegt met den Bedelaars kolonist Pieter Heuft No. 2998.
08-02-1850
Invnr 665 bij 19 maart 1850 N4
Johannes Masbeek No. 1711, Ontvreemden van 2. kop Aardappelen
Willem van den Bogaard No. 1649, poging tot desertie voor de 2e maal.
● Aart van Malsem No. 4387, Ontvreemden van 4. kop aardappelen
● Pieter Harteveld No. 5127, verkoopen van een broek en een paar kousen
● Willem van den Bogaard No. 1649, schuldig aan poging tot desertie voor de 2e maal.
26-02-1850
Invnr 665 bij 19 maart 1850 N4
Pieter Jacobus Martens No. 536, Ontvlugting voor de 1e maal op den 14 Junij 1849
Machiel van der Toorn No. 525, Ontvlugting voor de 3e maal op den 5 November 1849
Johannes Martinus Brakké No. 206, Verkoopen van een broek een hemd, een doek, 2 paar kousen en een koffij ketel
01-03-1850
Invnr 668 bij 16 april 1850 N23
Marijnus Sensen N. 21 SK, desertie voor de 2e maal
Nicolaas Onklein No. 333, Ongehoorzaamheid, hebbende zich op het Zieken rapport laten zetten voorgevende ziek te zijn, hij zegt dat gedaan te hebben om Hillige Jacobs Sloothaak No. 4956 welke in de Vrouwe Wijk op het land werkzaam was, heimelijk te spreeken,
05-03-1850
Invnr 668 bij 16 april 1850 N23
Hubertus Lepelaar No. 756, desertie voor de 2e maal.
Maarten Jantjes No. 3327 en Gerrit van Lokeren No. 6031, opzieners bij de Zakken weverij, welke in den namiddag van den 2e dezer de fabriek hebben verlaten. Verder genoemd: Ap, Veldwachter de Vrucht, Smit Buttenberg.
05-03-1850
Invnr 668 bij 16 april 1850 N23
Raad van Tucht voor kolonisten huisgezinnen
Proces verbaal van fabrieksbaas Steenbeek: de Vrouw van den Veteraan Veldwachter D Janssen brengt 5 Stuks 2 baans Bedlakens niet terug. Genoemd: Elêve C. van den Bosch.
15-03-1850
Invnr 668 bij 16 april 1850 N23
Franciscus Lodevicus van der Saar No. 2100, Verkoopen van een broek, een doek, een paar kousen en een paar handschoenen voor de 6e maal waardoor hij in Schuld is.
Hendrik Obé No. 1853, Verkoopen van twee broeken een hemd 2. paar kousen en een paar schoenen
Christoffel Loijer No. 3319, Verkoopen van 2 broeken een hemd een doek en 2 paar kousen 2e taille voor de 1e maal aan een hem onbekend persoon buiten het Gesticht.
Andries van Colmjon No. 375, Verkoopen van een broek en 2. paar kousen
Johannes Buitendijk No. 883, desertie voor de 2e maal.
20-03-1850
Invnr 668 bij 16 april 1850 N23
Petrus van den Eventuin No. 893, desertie voor de 2e maal
28-03-1850
Invnr 668 bij 16 april 1850 N23
Anne Hendriks van der Woude No. 349, poging tot desertie voor de 1e maal met mede neming van Kleeding Stukken buiten de aanhebbende Kleeding.
Frederich Wever No. 4914, poging tot desertie voor de 1e maal en het verkoopen van 2 broeken een hemd een paar kousen en een doek, zegt aan de kolonist Johannes Markgraaf N. 5036. twee broeken een paar kousen
Men laat gemelde J Markgraaf binnen komen, welke verklaart gemelde goederen gekocht te hebben, en weder verkocht aan Sjoerd Steffens Reinsma No. 3930 een paar kousen en aan Petrus Casper Geene No. 1405 een broek, maar die ontkennen beide.
05-04-1850
Invnr 670 bij 22 mei 1850 N3
Waaije Ulbes Schotsma No. 4368, Verkoopen van een broek, een doek 2 paar kousen en een paar handschoenen een koffij ketel en een lepel
Jan Toonen Konink No. 2147, Ontvreemden van 2 Oncen gekookt Vleesch als kok, heeft hetzelve aan de kolonist Bauke Siebens Joustra N 3710 in ruiling gegeven tegen borst kruiden zijnde de laatste knegt in de Apotheek.
Lambertus de Bruijn No. 3505, verkoopen van twee broeken een hemd een doek en 2 paar kousen
Louis Noel Wusten No. 1163, poging tot desertie voor de 2e maal
08-04-1850
Invnr 670 bij 22 mei 1850 N3
Proces Verbaal van den Zaal Opziener D. de Bruin tegen de koloniste Klaasje Evers No. 2282 wegend verregaande belediging en ongemanierde Scheldwoorden tegens desselfs Huisvrouw op den 7e dezer onder de namiddag Godsdienst
Getuigen: de fabriek baas Steenbeek en den Zaalopziener Beuming
16-04-1850
Invnr 670 bij 22 mei 1850 N3
Fredrick Wever No. 4914, poging tot desertie voor de 2e maal
Leendert Johannes Kohler No. 4916, desertie voor de 1e maal met mede neming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding.-
Albertus Johannes Groot No. 3415, Verkoopen van een paar kousen
25-04-1850
Invnr 670 bij 22 mei 1850 N3
Simon Kooij No. 3168, in zijn kistje bevinden van aardappelen ten bedrage van 5 kop, de President vraagt hem hoe hij aan de Aardappelen is gekomen, heeft hij daarop geantwoord dezelve te hebben ontvangen van de kolonisten Salomon de Koning No. 838. en Nicolaas van Dorp No. 3525, maar die ontkennen.
Johannes Hendriks Janssen No. 3490 schuldig aan ongehoorzaamheid van met op zijn tijd naar de fabriek te gaan.
Louis Noel Wusten No. 1163, poging tot desertie voor de 3e maal
29-04-1850
Invnr 670 bij 22 mei 1850 N3
Adrianus Leenmans No. 6060, poging tot desertie voor de 1e maal
03-05-1850
Invnr 672 bij 18 juni 1850 N7
Petronella Heesters No. 2429 en Wilhelmina de Lepper No. 820, onderling vechten vloeken en hevige woorden twist op het Land
14-05-1850
Invnr 672 bij 18 juni 1850 N7
Clasina van Vugt No. 6103 en Margaretha Swarts No. 4009, ontvreemden van Een Ned Onc Spek tijdens zij den dienst als kok waarnamen.
Nicolaas van Beekhuizen No. 1240, desertie voor de 5e maal
Stephanus Fredrik Dubislav. No. 258, verkoopen van een broek en een hemd
17-05-1850
Invnr 672 bij 18 juni 1850 N7 Met bijlagen. Onaf.
De kolonist Samuel Hartel No. 6240 gewezen Opzichter bij den landarbeid op Hoeve N. 13. dewelke zich niet ontzien heeft om aan de kolonisten op bij gaande Staat vermeld meer verdiensten aan Veldarbeid op den Werkstaat te brengen dan zij werkelijk verdiend hadden. Bevoordeelden: Gerrit Cornelis de Vries No. 1764,
Gerrit Overman No. 4243, Pieter Strijkijzer No. 3198, hebbende aan S Tieleman No. 5013 geene Straf kunnen worden opgelegd, uit hoofde hij dezer dagen met ontslag is vertrokken.
Pagina onaf
30-05-1850
Invnr 672 bij 18 juni 1850 N7
Friedrich Wever No. 4915, poging tot desertie voor de 3e maal, en het Verkoopen van twee paar kousen
07-06-1850
Invnr 674 bij 17 juli 1850 N18 - mijmeren over de zin van het bestaan
Theodorus Hendriks No. 1444, desertie voor de 1e maal met mede neming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding
14-06-1850
Invnr 674 bij 17 juli 1850 N18
Jan Petrus Kuiper No. 1467, desertie voor de 2e maal met mede neming van Kleeding Stukken buiten de aanhebbende Kleeding.
Christoffel Looijer No. 3319, Verkoopen van een broek een hemd, een doek, en een paar kousen
Matthias Slegers No. 3784, belediging zijner mede kolonisten gepaard met beledigende woorden tegen den Onder Directeur en Zaalopziener
18-06-1850
Invnr 674 bij 17 juli 1850 N18
Arnoldus van der Veen No. 1440, poging tot desertie voor de 1e maal
Reinier van de Winkel No. 1445, poging tot desertie voor de 1e maal.
28-06-1850
Invnr 674 bij 17 juli 1850 N18
Jozias Overtveld No. 1024, welke men in den Hooiberg op de Hoeve van Kleibeuker onder het Stroo heeft gevonden
13-07-1850
Invnr 677 bij 22 augustus 1850 N3
Matthijs Kuipers No. 1653, desertie voor de 2e maal
Izaak Aardman SK N 29, desertie voor de 4e maal.
20-07-1850
Invnr 677 bij 22 augustus 1850 N3
Sander Veldman No. 2871,.in de Werktijd op de fabriek aan het repareeren van een paar burger schoenen van de kolonist Gerardus Joseph Rieff No. 4346 welk leer hij ontvreemd heeft van de fabriek
Aaltje Bak No. 2603 en Grietje Luppers Melis No. 4432, onzedelijk gedrag in woorden, als Vloeken Kijven tegen malkander op het Land
Joseph Lodewijk Bieber SK N. 49, ongehoorzaamheid, hebbende hij zijn werk op het land niet zodanig verrigt, als hem door de onderbaas was aangewezen
24-07-1850
Invnr 677 bij 22 augustus 1850 N3
Gerardus Lemmens N. 1650. schuldig aan poging tot desertie voor de 1e maal met medeneming van Kleeding Stukken buiten de aanhebbende Kleeding
31-07-1850
Invnr 677 bij 22 augustus 1850 N3
Johannes van der Worp No. 3628, Ontvreemding van een paar burger kousen toebehorende aan de kolonist J van den Bogaard, gewaardeert op 10 Cent. Hij verzoekt om verschoning
Adrianus Leenmans No. 6060, Verkoopen van een hemd 2. paar kousen een doek en een paar handschoenen
Willem Breur No. 1525, poging tot desertie voor de 1e maal
Jilles Tuininga No. 990, ongehoorzaamheid jegens zijnen Zaal opziener welke hem verboden had van niet meer te Spelen, waartegen hij veel had in te brengen.
06-08-1850
Invnr 679 bij 17 september 1850 N8
Petrus Franciscus van Koert No. 1474, poging tot desertie voor de 1e maal
19-08-1850
Invnr 679 bij 17 september 1850 N8
Willem Breur No. 1525, poging tot desertie voor de 2e maal.
23-08-1850
Invnr 679 bij 17 september 1850 N8
Matthijs Petter No. 450, ontvlugting voor de 1e maal met medeneming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding
26-08-1850
Invnr 679 bij 17 september 1850 N8 Met bijlage
Hendrikus Johannes Hendriks No. 1568, desertie voor de 1e maal met mede neming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding
Abraham Cornelis van Doorn SK. N.7, nagenoeg een halve fles Jenever of brandewijn van de Dedemsvaart te halen
07-09-1850
Invnr 681 bij 28 oktober 1850 N21
Jan van der Snoek No. 2139, desertie voor de 1e maal.
Dirk Lommers No. 2111, desertie voor de 2e maal
Johannes Martinus van Beek No. 6129, Verkoopen voor de 1e maal van een broek, een hemd, een doek, een paar kousen, van de 3e taille een Missieboek een koffij ketel en een lepel
14-09-1850
Invnr 681 bij 28 oktober 1850 N21
Cornelis Ligchaam No. 5032, desertie voor de 3e maal. met mede neming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding.
Klaas Boon No. 2106, poging tot desertie voor de 1e maal als mede met het te zoek maken van zijn buis zijnde van de 2e taille
Johannes Martinus Brakké No. 206, Verkoopen van een broek een hemd een doek 2 paar kousen en een koffij ketel
18-09-1850
Invnr 681 bij 28 oktober 1850 N21
Matheus Erasmus van den Bree N0. 2178, desertie voor de 1e maal.
Nicolaas Kempers No. 1410, desertie voor de 2e maal. met mede neming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding.
Willem Wijnands No. 1448, desertie voor de 1e maal met mede neming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding
23-09-1850
Invnr 681 bij 28 oktober 1850 N21
Albertus Maarten Menzo No. 2170, poging tot desertie voor de 1e maal
03-10-1850
Invnr 684 bij 19 november 1850 N14
Albertus Martens Menzo No. 2170, poging tot desertie voor de 2e maal, als mede met het te zoek maken van een ketel en een lepel
Johanna Maria Jansen No. 1250, in Zwangere toestand zeggende dat zulks het gevolg is van verkeering met den kolonist Laurens Pluk No. 5784 op den 27. Augustus ll gedeserteerd
11-10-1850
Invnr 684 bij 19 november 1850 N14
Johannes van der Worp No. 3628, Ontvreemden van 4 kop aardappelen van het Land
Christiaan Kaarls No. 3860, Ontvreemden van drie Ons niervet uit de stal van den Onder Directeur buiten.
Jacob Pors No. 5204, te zoek brengen van 2 mestvorken welke hij in gebruik had om mest te lossen uit een bokschuit
Herman Wintershoven No. 803, welke zich na het avond appel zonder permissie buiten het Gesticht heeft begeven, en des morgens met de eerste bel weer terug is gekomen
Willem Fredrik Ammon No. 2354, desertie voor de 3e maal.
Jan Dubbelman No. 2397, desertie voor de 3e maal
Frans Kramer No 19 SK, poging tot desertie voor de 1e maal en het Verkoopen van een buis, twee doeken, twee paar kousen, een borstrok 3e taille en een smalle bretel.
17-10-1850
Invnr 684 bij 19 november 1850 N14
Louis Noel Wusten No. 1163, Ontvreemden van 10. kop aardappelen van het land.
Nicolaas van Dorp No. 3525, Ontvreemden van 10 kop aardappelen van het Land
Tjerk Tjeerds Visser No. 1503, desertie voor de 1e maal, met mede neming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding.
Frederik Roelof Suurd No. 2235, poging tot desertie voor de 1e maal
Geertje Vogelsang No. 4004 en Catharina Hermans No. 3397, vegterij, en onderlinge ongepaste verwijtingen
21-10-1850
Invnr 684 bij 19 november 1850 N14
Albertus Maartens Menzo No. 2170, poging tot desertie voor de 3e maal.
Hendrik Ferdinant Saslona No. 2460, desertie voor de 7e maal
Hendrikus Johannes Hendriks No. 1568, Verkoopen van een doek en een paar kousen 2e taille en een keteltje
Willem Pieter van der Veen No. 1591, verkoopen van een hemd
Antonie Berends Lenos SK N 20, Verkoopen van een hemd en een paar kousen van de 2e taille als mede een paar handschoenen
25-10-1850
Invnr 684 bij 19 november 1850 N14
Johannes Werts No. 2465, desertie voor de 1e maal.
Klaas Boon No. 2106, poging tot desertie voor de 2e maal.
Nicolaas Kempers No 1410 schuldig wegens poging tot desertie voor de 3e maal, en het voor de 5e maal verkoopen van een pet een doek en een paar kousen 2e taille, een lepel een Vork en een grove en een fijne kam
Andries Hegemans No. 2279, Verkoopen van een broek, een doek en een paar kousen
29-10-1850
Invnr 684 bij 19 november 1850 N14
Gerrit Plooij No. 2539, desertie voor de 6e maal.-
Barend Veening No. 2531, desertie voor de 1e maal.-
Cornelis Kleijweg No. 691, Ontvreemden van een Schaar van een zijner mede kolonisten geschat op 30 Cent.
Janke Pieters Hoek No. 2413, in Zwangere toestand, zeggende niet op te kunnen geven bij wie.
07-11-1850
Invnr 686 bij 24 december 1850 N3 derde maal zwanger
Carel Lodewijk Potvliet No. 1603, desertie voor de 1e maal, met mede neming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding.
Pieter IJzebrands No. 1574, desertie voor de 1e maal, met mede neming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding.
Franciscus Stikkelorum No. 137, ontvreemding van 3 kop aardappelen van het Land.
Jan Meel en Pieter de Bruin zonen van twee Strafkolonisten Huisgezinnen op de Wal, welke zich op den 3e dezer zonder voorkennis buiten de kolonie hebben begeven.
Simon van Wildernis No. 2869, verregaande belediging aan zijn mede kolonist J van der Bock in woorden.
Johanna van Boven No. 682, in Zwangere toestand, verklaard zwanger te zijn van den ontslagen kolonist Jan Pelletier.
13-11-1850
Invnr 686 bij 24 december 1850 N3
Jacobus Nieuwdorp No. 1557, desertie voor de 1e maal
Willem Jacobus Nipkens No. 3209, onzedelijk gedrag in woorden jegens zijne mede kolonisten
Hermanus Willem Fruglaar No. 5941, ongehoorzaamheid in het verrigten van zijn arbeid
Petronella Goddeijn No. 1215, desertie voor de 1e maal.
Petronella Wagemakers No. 2142, onbetamelijke uitdrukkingen jegens den Zaalopziener
Jan de Wit No. 82, ontvreemding van 4 kop aardappelen
Hendrikus de Haas No. 933, ontvreemden van 4. kop aardappelen
Johan Adam Florschutz. No. 1023, ontvreemden van 2 kop aardappelen
Lukas Krabshuis S.K. N 30, ontvreemden van 3 kop aardappelen
19-11-1850
Invnr 686 bij 24 december 1850 N3 gender-operatie???
Josias Overtveld No. 1924, desertie voor de 2e maal met mede neming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding
Barend Veening No. 2531, poging tot desertie voor de 2e maal
Cornelis Ligchaam No. 5032, Verkoopen van een broek een halsdoek en een paar kousen
Jan Simons de Wit No. 2283, Verkoopen van een broek
Mathias Slegers No. 3724, lasterlijke uitdrukkingen tegen de kok, als zoude dat geene wat in het middag Eeten moet gedaan worden, er bedrieglijk wordt uitgehouden
Tjeerk Tjeerds Visser No. 1503, Verkoopen van een hemd 2 doeken 2 paar kousen en een koffij ketel
Johannes Colbeth No. 1506, Verkoopen van een hemd 2 broeken 2 doeken en een paar kousen en een koffij ketel
Johannes Martinus Brakké No. 206, Verkoopen van een hemd en een paar kousen voor de 4e maal
Albertus Martens Menzo No. 2170, Verkoopen van een hemd een doek  een paar kousen en een koffij ketel
Lambertus van Kuik No. 1203, Ontvreemden van een beursje met geld inhoudende ƒ 8.50 van den kolonist A Kunst gemeld beursje is bij hem bevonden doch aan het zelve ontbreekt ƒ 1.03 zeggende hij voor dat geld Eetwaren had gekocht.
Sara David No. 2440, haar Roode baaije rok aan haar als 1e mise Verstrekt aan de koloniste Frans van Reekstel No. 2304. welke laatste daarvan een borst heeft laten maken.
29-11-1850
Invnr 686 bij 24 december 1850 N3
Gerardus Lemmens No. 2830, desertie voor de 2e maal met mede neming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding
Jan de Vries No. 5735, onzedelijke uitdrukkingen tegen den kolonist Arij van Schaaijk No. 658.
03-12-1850
Invnr 688 bij 20 januari 1851 N2
Andries Hegemans No. 2279, poging tot desertie voor de 1e maal, en het verkoopen van een pet een broek een hemd 2 doeken 2 paar kousen een lepel twee kammen en een keteltje
Leendert van der Linden No. 4739, poging tot desertie voor de 1e maal, en het Verkoopen van een pet, een hemd, een doek 3 paar kousen een bord, een lepel, twee kammen, een Vork en een keteltje
Jacobus Nieuwdorp No. 1557, poging tot desertie voor de 2e maal, en het Verkoopen voor de 1e maal van een pet een hemd 2. doeken een paar kousen van de 2e taille, een bord, een lepel, een Vork, 2 kammen en een keteltje
Lammert van Kuik No. 1203, Verkoopen van een broek, een paar kousen, een bord, een lepel, een vork en een keteltje
09-12-1850
Invnr 688 bij 20 januari 1851 N2
Frans Kramer SK N 19, Verkoopen van een halsdoek en een paar kousen
Hendrik Wiechmans No. 2308, Hendrikus Johannes Hendriks No. 1568 en Cornelis van Looijen No. 1116, ontvreemden van aardappelen van het Land, zijnde voor ieder geschat op 3. kop aardappelen.-
Gijsbertus Kattenstaart No. 3307, zijnde Kamerwacht welke zich zonder voorkennis buiten het Gesticht heeft begeven, en ligt beschonken terug is gekomen.
Arie van Doorn Strafkolonist op de Wal, op gisteren den 8. dezer zonder voorkennis der Directie naar de Dedemsvaart begeven, en volgens getuigenis van den Onder Directeur door den Veldwachter Bonhoffer in een beschonken toestand in de discipline Zaal is gebragt
17-12-1850
Invnr 688 bij 20 januari 1851 N2
Albertus Martens Menzo No 2170, desertie voor de 4e maal. met mede neming van Kleeding Stukken buiten de aanhebbende Kleeding
21-12-1850
Invnr 688 bij 20 januari 1851 N2
Jan Petrus Kuipers No. 3040, desertie voor de 3e maal
Johannes Cornelis Andrée No. 2219, Verkoopen van een hemd, 1 pr kousen, een paar handschoenen en een keteltje
Willem van Bohemen No. 506, Verkoopen van een hemd voor de 8e maal
24-12-1850
Invnr 688 bij 20 januari 1851 N2 gevolg van een inspectie
Josias Overtveld No. 1024, verkoopen van een hemd, een doek, een paar kousen een fijne en een grove kam en een keteltje
Carel Lodewijk Potvlied No. 1603, Verkoopen van een broek, 2. doeken een paar kousen een pr handschoenen, een bord en een tinne lepel en een Vork
Pieter IJzebrands No. 1574, verkoopen van een broek, 2 doeken, een pr kousen een pr handschoenen 2e taille, een bord, een tinne lepel een Vork en een fijne kam
Hendrikus Johannes Hendriks No. 1568, verkoopen van een broek, een doek een paar kousen en een pr Schoenen van de 2e taille een tinne lepel en een grove en een fijne kam
Jacobus Nieuwdorp No. 1557, Verkoopen van een desersteurs buis, een pet een broek een hemd, 2. doeken en een paar kousen 2e taille als mede een bord een tinne lepel, een Vork en een fijne & grove kam
Andries Hegemans No. 2279, Verkoopen van een doek een pr kousen, een tinne lepel en een grove kam en een keteltje
Cornelis Ligchaam No. 5032, verwaarlozen van een deserteurs buis, en het Verkoopen van een pet, een broek, 2 doeken 2 pr kousen een pr schoenen een bord een tinne lepel een Vork een grove en fijne kam en een keteltje
Leendert van der Linden No. 4739, Verkoopen van een broek een hemd een doek een pr kousen een bord een tinne lepel een Vork en een grove en fijne kam
28-12-1850
Invnr 688 bij 20 januari 1851 N2
Johannes Colbeth No 1506, desertie voor de 1e maal met medeneming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding
Harm Sieverts Wierman No. 1356, desertie voor de 1e maal met medeneming van Kleeding Stukken meer dan de aanhebbende Kleeding