Bewaard gebleven verslagen van de zittingen van de Raad van Tucht voor bedelaars en strafkolonisten op de Ommerschans in 1852
(klik voor het overzicht van 1829 t/m 1859 op 'Ommerschans' in het schemaatje links)

Bij alle transcripties geldt dat cursief opmerkingen van de transcribeerders zijn en dat wat in het handschrift onderstreept is, in de transcriptie vet gemaakt wordt.

Bij de transcripties moet bedacht worden dat de verslagen van de zittingen op de Ommerschans vaak voor een hele maand bij elkaar gezet zijn. Ik volg dat niet na, wat soms een vreemd effect heeft als bijvoorbeeld in de zitting van 22-11-1854 staat 'hiervoren omschreven', terwijl het er helemaal niet voor staat, maar in de zitting van 07-11-1854. Dat zijn echter nooit belangrijke omschrijvingen maar louter citaten uit het reglement.

Bij de betrokkenen hieronder noem ik alleen degenen die als beschuldigde, getuige of slachtoffer moeten verschijnen, niet de ambtenaren die lid van de raad zijn. Van hen zal ik nog een apart overzichtje maken.

Zitting
Betrokkenen
14-01-1852
Invnr 723 bij 13 april 1852 N3
● Christiaan Fijges Schoffelmeer No. 151, desertie voor de tweede maal.
● Adriaan van Laarhoven No. 5437, verkoopen van een hemd eerste taille, voor de eerste maal en zulks aan den kolonist Alexander Winter
● Alexander Winter No. 1202, koopen van een hemd eerste taille van voornoemden Adriaan van Laarhoven
● Menzo Albertus Martens No. 2170, verkoopen van koloniale kleeding te weten: een doek en een paar kousen eerste taille, zijnde hij reeds terzake van dergelijke feiten in Schuld op kleeding.
19-01-1852
Invnr 723 bij 13 april 1852 N3
● Johannes Schoenmakers No. 4930, desertie voor de tweede maal.
● Philippus Bakker No. 2438, verzet door dadelijkheden tegen den opziener Petrus Luberti No. 1569
23-01-1852
Invnr 723 bij 13 april 1852 N3
● Jan Gozewijn Jacques No. 294, voor de vijfde maal verkoopen van koloniale kleeding thans bestaande in: Een voerlakensche broek en twee paar kousen eerste taille
● Hendrik Hester No. 4923, ongehoorzaamheid bij het verrigten van veldarbeid
30-01-1852
Invnr 723 bij 13 april 1852 N3
● George Hohender No. 4220, poging tot desertie voor de eerste maal na zich eenige dagen te voren Schuldig gemaakt te hebben aan het verpanden van koloniale goederen voor de vierde maal te weten: een hemd, twee doeken, drie paar kousen en een paar handschoenen, alles van de eerste taille, een bord, een lepel en een koffijketeltje
03-02-1852
Invnr 721 bij 16 maart 1852 N4
● Menzo Albertus Martens No. 2170, poging tot desertie voor de vijfde maal.-
● Aart van Malsem No. 2398, poging tot desertie voor de eerste maal, na eenige dagen te voren verkoopen van koloniale goederen, te weten: een pet, twee voerlakensche broeken, een hemd, twee hasldoeken, twee paar kousen en twee voerlakensche borstrokken (eerste taille) een lepel, eene vork, eene groote en eene fijne kam
● Theodora Abels No. 1980, onzedelijken omgang, ten gevolge waarvan zij zich bevindt in Zwangeren Staat, met den ontslagen kolonist Jan van der Velde
09-02-1852
Invnr 721 bij 16 maart 1852 N4
● Otto Grim No. 379, desertie voor de tweede maal
● Johannes Martinus Brakkée No. 381, desertie voor de vijfde maal
● Christiaan Johannes Luijten No. 5474, verkoopen van een voerlakensche broek, een doek, eene pet, een paar kousen en een paar klompen, alles van de tweede taille
● Jan Jacob Decoz No. 5899, poging tot desertie voor de tweede maal, na eenige dagen tevoren het verkoopen van koloniale goederen, mede voor de tweede maal, te weten een hemd, eene doek en twee paar kousen /1e taille/
19-02-1852
Invnr 721 bij 16 maart 1852 N4
● Franciscus Theodorus Nelissen No. 6192, verkoopen van een voerlakensche broek en een paar kousen eerste taille en een koffijketeltje.
● Arie Jan van Woerkum No. 27, verkoopen van twee voerlakensche broeken, een hemd, twee halsdoeken en twee paar kousen tweede taille, een paar handschoenen, een bord, een lepel, eene vork, eene groote – en eene kleine kam.
● Tjalling Talsma No. 4588, verkoopen van een voerlakensche broek, een paar kousen en een paar handschoenen derde taille, een bord, een lepel, eene vork, eene groote – en eene fijne kam, en een koffijketeltje.
● Jan Herskamp N 56, Strafkolonist, verkoopen van een hemd en een paar schoenen eerste taille-
● Lambertus Delicaat No. 5759, ontvreemding van acht kop aardappelen
Aart van Malsem N 2398, wegens het voor de derde maal verkoopen van koloniale goederen te weten: een doek en een paar kousen eerste taille; gerakende hij hierdoor in Schuld op kleeding.-
● Nicolaas Kempers No. 1410, verkoopen van twee paar kousen en eene halsdoek, tweede taille
● Jan Gozewijn Jacques No. 294, voor de zesde maal verkoopen van koloniale goederen te weten: twee paar kousen
● Frans Kramer N 19 Strafkolonist, poging tot desertie voor de tweede maal, na eenige dagen vroeger het verkoopen van koloniale goederen als: een hemd, een paar kousen, een voerlakensche borstrok, eene doek en een paar handschoenen tweede taille
● Abraham Cornelis van Doorn Strafkolonist N 7, beledigende uitdrukkingen te hebben gebezigd jegens den elève C. van den Bosch, tijdens deze laatste met de uitoefening van hem opgedragen werkzaamheden bezig was
25-02-1852
Invnr 721 bij 16 maart 1852 N4
● Willem Ubbes Schotsma No. 516, desertie voor de derde maal
● Menzo Albertus Martens No. 2170, voor de vierde maal verkoopen van koloniale goederen te weten: Eene pet, twee doeken, een paar kousen en een paar handschoenen (eerste taille)
27-02-1852
Invnr 721 bij 16 maart 1852 N4
● Johannes Smit No. 4915, desertie voor de tweede maal met medeneming van meer kleeding stukken dan het hem geoorloofd was bij zich te hebben
● Jacobus Klein No. 4286, verkoopen van twee voerlakensche broeken, een hemd, eene doek, twee paar kousen en een paar handschoenen (eerste taille) en een koffijketeltje
01-03-1852
Invnr 724 bij 20 april 1852 N17
● Evert Kleijn N0. 561, desertie voor de tweede maal met medeneming van meer kleeding stukken dan het hem geoorloofd was bij zich te hebben
● Hub: Arnoldus van Opijne No. 4408 en Johannes Wilhelmus Fleischer No. 3,. de eerste als hebbende zich schuldig gemaakt aan het schrijven van eenen valschen brief voor den laatste
09-03-1852
Invnr 724 bij 20 april 1852 N17
● Aart van Malsem No. 2389, poging tot desertie voor de tweede maal
● Jan Mathijs Joseph Strolenberg No. 4246, verkoopen van koloniale kleeding stukken, te weten: twee paar kousen en eene doek, 1e taille, een bord, een lepel, eene vork en een ketel
● Christiaan Johannes Luijten No. 5474, verkoopen van koloniale kleeding stukken als: twee paar kousen en eene doek, 2e taille, een bord, een lepel en eene vork
● Antonius Gabriël Mulder No. 5872, poging tot desertie voor de tweede maal, na zich eenige dagen te voren te hebben Schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale kleeding en huisraad voor de eerste maal te weten: een hemd, twee paar kousen en een paar klompen, 1e taille
● Jan Jacob Decoz No. 5899, poging tot desertie voor de derde maal en het verkoopen van koloniale kleeding mede voor de derde maal thans bestaande in eene doek en een paar kousen 1e taille
12-03-1852
Invnr 724 bij 20 april 1852 N17
● Hendrik van Bergen, desertie voor de eerste maal.
19-03-1852
Invnr 724 bij 20 april 1852 N17
● Willem Frederik Stam No. 5942, uitblijven na bezetten tijd bij den bouwboer Mulder, ongeacht de weigering des Onderdirecteurs binnen
● Johannes Derks No. 4927, weigering bij het verrigten van veldarbeid, gepaard met brutaliteit jegens den bouwboer Dijkstra
● Jan Harmen Schröder No. 315, desertie voor de eerste maal met medeneming van kleedingstukken, buiten de aanhebbende
23-03-1852
Invnr 724 bij 20 april 1852 N17
● Pieter Wilhardt No. 6162, verkoopen van een hemd eerste taille
30-03-1852
Invnr 724 bij 20 april 1852 N17
● Jan Mathijs Joseph Strolenberg No. 4246, verkoopen van koloniale kleeding en huisraad bestaande in: een paar kousen en eene doek, eerste taille, een groote-, eene kleine kam eene vork en een lepel
● Albertus Johannes Groot No. 3415, verkoopen van koloniale kleeding te weten: een paar kousen 1e taille
● Jan Jacob Decoz No. 5899, verkoopen van koloniale kleeding en huisraad voor de vierde maal als twee paar kousen, eerste taille een bord, een lepel en eene fijne kam
06-04-1852
Invnr 726 bij 25 mei 1852 N5
● Nicolaas Nederpelt No. 6166, poging tot desertie voor de eerste maal en het voor de eerste maal verkoopen van twee witte voerl: broeken en een hemd van de eerste taille
● Anthonius Beekman No. 5754, ontvreemden van twee kop aardappelen den Maatschappij toebehoorende
14-04-1852
Invnr 726 bij 25 mei 1852 N5
● Pieter Tiemes Saaksma No. 549, poging tot desertie voor de eerste maal
29-04-1852
Invnr 726 bij 25 mei 1852 N5
● Klaas Kalk No. 5160, dronkenschap voor de eerste maal
● Willem Pieter van der Veen No. 1591, poging tot desertie voor de tweede maal
● Franciscus Theodorus Nelissen No. 6192, desertie voor de eerste maal met medeneming van koloniale kleeding stukken buiten de aanhebbende
● Johannes Marinus van Dooren N 34, verkoopen van koloniale kleeding stukken voor de tweede maal te weten twee paar kousen, eene doek, en een paar handschoenen van de tweede taille
● Jacobus Klein No. 4286, poging tot desertie voor de eerste maal, na eenige dagen te voren het verkoopen van koloniale goederen thans bestaande in een broek, eene doek, een paar kousen (1e taille) en een koffijketeltje
19-05-1852
Invnr 728 bij 22 juni 1852 N2
● Klaas Karsenburg No. 5778, poging tot desertie voor de eerste maal met medeneming van kleeding stukken buiten de aanhebbende.
● Johannes van der Beek No. 5813, desertie voor de eerste maal met medeneming van kleeding stukken buiten de aanhebbende.
● Simon Pothuis No. 5801, poging tot desertie voor de eerste maal, na eenige dagen te voren het verkoopen van koloniale kleeding mede voor de eerste maal, te weten: twee voerl. broeken, een hemd, eene doek, twee paar kousen en een paar handschoenen eerste taille, een ketel, een lepel, eene vork, eene groote en eene kleine kam
● Catharina Kets No. 2290, onzedelijken omgang met den op den 6 November ll ontslagen Bedels. kolonist P A Berkhout No. 3395, en Alida Strakbeen No. 4352, onzedelijken omgang met Louis August Eele No. 3202, maar die beschuldigt de thans ontslagen bedelaarskolonist W F Tiggelkamp No. 419, ten gevolge waarvan zij zich bevinden in Zwangeren Staat.
01-06-1852
Invnr 730 bij 23 juli 1852 N8
● Antonie Woltering No. 2924, dronkenschap voor de eerste maal
08-06-1852
Invnr 730 bij 23 juli 1852 N8 nagenoeg nakend
● Klaas Karsenburg No. 5778, poging tot desertie voor de tweede maal
● Louis August Eele No. 3202, poging tot desertie voor de eerste maal, na eenige dagen voor zijne desertie het verkoopen van koloniale kleeding mede voor de eerste maal te weten: twee voerl. broeken twee hemden, eene doek, twee paar kousen, een paar schoenen, een voerlakensche borstrok 1e taille, een bord, een tinnen lepel, eene vork, eene grove kam, eene fijne kam en een koffijketeltje
14-06-1852
Invnr 730 bij 23 juli 1852 N8
● Anthonij Beekman No. 5754, het verkoopen voor de eerste maal van een paar kousen 1e taille
● Jacob van Leijen No. 5137, verkoopen voor de eerste maal van een voerlakensche broek eerste taille,
● Johannes van Maanen No. 5334, verkoopen van koloniale kleeding voor de derde maal te weten: een hemd en drie paar kousen 1e taille
18-06-1852
Invnr 730 bij 23 juli 1852 N8 voorspellend
● Leendert van der Linde No. 4739, desertie voor de tweede maal, met medeneming van meerdere kleeding stukken dan het hem geoorloofd was bij zich te hebben.
● Lodewijk Sickler No. 1048, poging tot desertie voor de eerste maal.-
● Elias Kramer No. 1141, poging tot desertie voor de eerste maal
● Pieter van Soelen No. 5803, verkoopen voor de eerste maal van een borstrok en een paar kousen van de eerste taille-
● Louis August Eele No. 3202, verwaarloozen van een broek van de eerste taille tijdens zijne opsluiting in de provoost, waarin hij zich wegens desertie en het verkoopen van koloniale goederen bevond
● Aart van Malsem No. 2398, poging tot desertie voor de derde maal, na eenige dagen tevoren zich te hebben Schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale kleeding voor de derde maal te weten: een halsdoek en een paar kousen van de eerste taille-
● Franciscus Theodorus Nelissen No. 6192, poging tot desertie voor de tweede maal, na zich eenige dagen vroeger te hebben Schuldig gemaakt aan het verkoopen van koloniale goederen voor de tweede maal als: een doek en twee paar kousen van de eerste taille
29-06-1852
Invnr 730 bij 23 juli 1852 N8 een troll
● Hendrik Rieman No. 1106, desertie voor de tweede maal met medeneming van kleeeding stukken buiten de aanhebbende-
● Arie Jan van Woerkum N 27, desertie voor de eerste maal met medeneming van kleedingstukken buiten de aanhebbende
● Hendrik Geardus Corts No. 2391, dronkenschap voor de eerste maal
● Hendrik Arnoldus ten Harkel No. 906, op eene herhaalde klagte van den Heer Burgemeester, Hoofd der gemeente politie te ’s Hage, inhoudende dat genoemde kolonist zich bij voortduring onledig houdt met het schrijven en zenden van brieven aan eenige aanzienlijke ingezetenen te dier Stede en thans wel bepaaldelijk onder het adres van Z.E den Heer Minister van Financiën
13-07-1852
Invnr 733 bij 24 augustus 1852 N11
● Evertje Bransen No. 4195, onzedelijken omgang met anderen tengevolge waarvan zij thans in zwangeren staat verkeert.
● Menzo Albertus Martens No. 2170, verkoopen van koloniale goederen, thans bestaande in een paar klompen eerste taille, alsmede een lepel eene vork en twee kammen
● Fredrik Hart No. 4905, verkoopen van een paar kousen, eene borstrok en een bazuun van de tweede taille
● Nicolaas Kempers No. 1410, poging tot desertie voor de vierde maal na eenige dagen vroeger het verkoopen van koloniale kleedingstukken voor de tweede maal te weten: een hemd, een halsdoek, en een paar koussen
16-07-1852
Invnr 733 bij 24 augustus 1852 N11
● Johan Absolon Jernberg No. 5923, van desertie voor de tweede maal
● Antonius Gabriel Mulder No. 4872, desertie voor de derde maal
19-07-1852
Invnr 733 bij 24 augustus 1852 N11
● Tjalling Talsma No. 4588, poging tot desertie voor de tweede maal
● Andries Schoonhoven No 6, poging tot desertie voor de tweede maal, na eenige dagen te voren het verkoopen van koloniale goederen te weten: een voerl: broek en een voerlaken Borstrok
30-07-1852
Invnr 733 bij 24 augustus 1852 N11
● Hendrik Rieman No. 1106, desertie voor de derde maal
11-08-1852
Invnr 735 bij 30 september 1852 N6
● Arie de Kriek No. 956, ontvreemden van vijf kop aardappelen aan de Maatschappij toebehoorende.
● Jacobus Klein No. 4286, verkoopen van koloniale kleedingstukken als: een broek, eene doek, een hemd en twee paar kousen van de eerste taille.
● Simon Pothuis No. 5801, verkoopen van koloniale kleeding te weten: een broek eene doek en een paar kousen van de eerste taille
● Menzo Albertus Martens No. 2170, verkoopen van koloniale goederen voor de zesde maal thans bestaande in: een paar kousen en een paar klompen
● Gerrit Leijsen S.K. N. 69, tezoek maken van een blokschaaf met beitel aan de Maatschappij toebehoorende-
● August Pelletier No. 4460, dronkenschap voor de eerste maal en het tezoek maken van drie gulden welke hem door den OnderDirecteur binnen, als Veldwachter, waren toevertrouwd tot het halen van postzegels, ten dienste van kolonisten
17-08-1852
Invnr 735 bij 30 september 1852 N6
● Arie Mollenbeek No. 40, verkoopen van een broek en een hemd 2e taille-
● Johannes Schoenmakers No. 1920, verkoopen van een paar kousen 3e taille
● Cornelis Johannes van der Loos No. 3172, verkoopen van een broek en twee borstrokken
● Franciscus Theodorus Nelissen No. 6192, verkoopen van koloniale kleeding thans bestaande in een hemd en twee paar kousen
● Elisabeth Helmos No. 4450, ontvreemden van een kop aardappelen der Maatschappij toebehoordende
● Neeltje Smit No. 474, ontvreemden van vier kop aardappelen der Maatschappij toebehoordende
● Sara de Kraker No. 1181, ontvreemding van een kop aardappelen van den Wijkmeester van den Bosch
● Anna Veldman No. 2896, Maartje Duin No. 5962 Janke Pieters van Hoek No. 2423 en Froukje Jans Kerker No. 6216, belediging door woorden van de koloniste Johanna Peeters en zulks omdat deze van het ontvreemden van aardappelen door andere kolonisten aan den Wijkmeester had kennis gegeven
21-08-1852
Invnr 735 bij 30 september 1852 N6
● Willem van Loon No. 849, desertie voor de eerste maal met medeneming van eenige zijner kleedingstukken buiten de aanhebbende te weten: een broek een hemd eene doek en een paar kousen eerste taille; terwijl hij nog daarenboven wordt verdacht gehouden van te hebben medegenomen een deken en een laken der Maatschappij toebehoorende en bij den bouwboer Kleibeuker bij wien de beschuldigde Stalknecht was, ten dienste van dezen laatste, in gebruik, en voorts nog van het ontvreemden van een paar schoenen, eene borstrok en een broek van de eerste taille, toebehoordende aan den kolonist Willem Kleibeuker
27-08-1852
Invnr 735 bij 30 september 1852 N6
● Wilhelmina Smarius No. 5756, ontvreemden van eene doek toebehoordende aan de koloniste Johanna Maria Georg
● Sophia Blankers No. 4244, onzedelijken omgang, naar zij zegt, met den ontslagenen kolonist Reinholt ten gevolge waarvan zij zich bevindt in zwangeren Staat
● Johannes Temmers No. 1216, poging tot desertie voor de eerste maal, na zich eenige dagen te voren Schuldig gemaakt te hebben aan het verkoopen van koloniale goederen mede voor de eerste maal, te weten: een broek, een hemd, twee halsdoeken, en drie paar kousen van de eerste taille.-
● Franciscus Bartels No. 6198, poging tot desertie voor de eerste maal na zich alvorens te hebben Schuldig gemaakt aan het voor de eerste maal verkoopen van een paar kousen 1e taille
● Hendrikus Franciscus van Ham No. 5645 en Johannes Jans Kroes No. 2205, weigering bij het verrigten van veldarbeid
● Servatius Kelder No. 1820, poging tot onzedelijk verkeer met de koloniste Cornelia Aalstede, die hij volgens hare aanklagte tot dit einde op het land zoude hebben aangerand
01-09-1852
Invnr 737 bij 21 oktober 1852 N8
● Dirk Johannes Waanders No. 1499, poging tot desertie voor de eerste maal
● Balthazar Dahmen No. 5130, desertie voor de eerste maal, met medeneming van eenige kleedingstukken buiten de aanhebbende.
● Hermanus Mensing No. 1959, verkoopen van een broek, eene doek en een paar kousen 2e taille, een lepel, twee kammen en een koffijketeltje.
15-09-1852
Invnr 737 bij 21 oktober 1852 N8
● Jurriaan Cornelis van der Lelie No. 1197, verkoopen van een paar Schoenen en het verruilen van drie paar kousen van de eerste taille.-
● Duimen Seylers No. 919, ontvreemding van vier kop aardappelen der Maatschappij toebehoorende.-
● George Hohender No. 4220, verkoopen van koloniale kleedingstukken thans bestaande in: een hemd, een broek en twee paar kousen van de eerste taille, hebbende hij Schuld op kleeding.
● Menzo Albertus Martens No. 2170, verkoopen van koloniale kleeding, voor de Zevende maal, te weten: een doek en een paar kousen van de eerste taille
● Johannes Jans Kroes No. 2205 en Andries Groothuis No. 2318, eigendunkelijk verlaten van hunnen arbeid, gedurende de werkuren.
● Franciscus Bartelds No. 6198, weigering bij het verrigten zijner werkzaamheden
21-09-1852
Invnr 737 bij 21 oktober 1852 N8
● Roelof van der Bundt No. 5898, verkoopen, voor de eerste maal, vaan eene pet, een voerl. broek, een hemd, twee paar kousen, een voerlakensche borstrok en een paar handschoenen 2e taille.
● Johannes Bade No. 5013, verkoopen van een hemd, eene borstrok en een paar kousen van de eerste taille-
● Johan Absolon Jernberg No. 5928, verkoopen van koloniale goederen, voor de tweede maal, te weten: een hemd en een paar kousen van de tweede taille; hebbende hij Schuld op kleeding.
● Johannes Temmers No. 1216, verkoopen van koloniale goederen te weten: twee paar kousen 1e taille en het verwaarloozen van zijn desertiebuis
● Albertus Johannes Groot No. 3415, verkoopen van koloniale goederen als: eene pet en een paar kousen van de eerste taille
● Nicolaas Kempers No. 1410, verkoopen van koloniale kleedingstukken thans bestaande in: twee paar kousen van de tweede taille
● Elisabeth Bijl No. 6008, verkoopen van twee hemden van de eerste taille, het verwaarloozen van eene muts 1e taille, en het ontvreemden van een hemd van de eerste taille van de koloniste H Zelle.
● Reintje van Vulpen No. 1018, koopen van twee hemden van de eerste taille van voornoemde E Bijl.
● Carolina Hein No. 5916, onzedelijk verkeer met den kolonist Jan Steendijk-
● Jan Steendijk No. 4165, van onzedelijken omgang met voormelde Carolina Hein-
● Grada Stevens No. 6150, wegens onzedelijk gedrag, met den ontslagen kolonist Evert van Reemst No. 282, tijdens deze bij den Hoevenaar Hakkert voerman was, tengevolge waarvan zij zich bevindt in Zwangeren Staat.
24-09-1852
Invnr 737 bij 21 oktober 1852 N8
● Tjerk Baukes Postema No. 1073, desertie voor de eerste maal, met medeneming van kleedingstukken buiten de aanhebbende en van een kantschop aan de Maatschappij toebehoorende
● Ernst Hendriks Eernstein No. 823, beleedigende uitdrukkingen jegens den Timmermansbaas alswel speciaal aan het niet naleven van een onlangs door den Adjunct Directeur aan hem gedaan verbod om voortaan bezoeken ten huize van Dominees Campagne af te leggen zonder voorkennis van de Directie.
01-10-1852
Invnr 739 bij 23 november 1852 N4
● Jan Mathijs Joseph Strolenberg No. 2156, verkoopen van een broek een hemd, eene doek en een paar kousen van de 1e taille, verklaart zijne goederen te hebben verkocht aan een hem onbekend persoon met uitzondering van de broek, die hij door tusschenkomst van den onlangs naar Veenhuizen overgeplaatsten Evert Klein, aan den kolonist Gijsbertus Kattenstaart No. 3307 heeft verpand
● Jurriaan Cornelis van der Lelie No. 1197, Roelof van den Bundt No. 5898 en Augus Peletier No. 4460, desertie voor de eerste maal met medeneming van kleedingstukken, buiten de aanhebbende
19-10-1852
Invnr 739 bij 23 november 1852 N4
● Harm Martens Heida No. 6072, desertie voor de eerste maal, met medeneming van kleeding stukken, buiten de aanhebbende
● Nicolaas Kempers No. 1410, voor de twaalfde maal verkoopen van koloniale kleeding stukken, bestaande in een paar kousen van de tweede taille
● Johannes Timmers No. 1216, verkoopen van koloniale kleeding te weten:  een paar kousen van de 1e taille
● Jacob Bastiaan Ludwig No. 1375, poging tot desertie voor de eerste maal, na zich eenige dagen tevoren Schuldig gemaakt te hebben aan het verkoopen van eene pet, een hemd, eene doek, een lepel en een koffijketeltje
● Jacobus Gerhardus Bietz No. 1328 en Franciscus Lambertus Soede No. 4812, dronkenschap
22-10-1852
Invnr 739 bij 23 november 1852 N4
● Andries Tjabrings No. 1122, desertie voor de eerste maal met medeneming van koloniale kleeding stukken, buiten de aanhebbende
● Willem Pieters van der Veen No. 1591, poging tot desertie voor de tweede maal, na zich eenige dagen te voren Schuldig gemaakt te hebben aan het verkoopen, voor de zesde maal van eenige zijner kleeding stukken, te weten: eene halsdoek en een paar kousen
26-10-1852
Invnr 739 bij 23 november 1852 N4
● Hermanus Romijn No. 5497, desertie voor de eerste maal, met medeneming van kleedingstukken, buiten de aanhebbende.-
● Pieter Schrijvenaars No. 2083, desertie voor de eerste maal, met mede neming van kleedingstukken, buiten de aanhebbende
● Antonie Andries Van Tol No. 2190, verkoopen voor de eerste maal van een hemd en een paar kousen van de 1e taille
30-10-1852
Invnr 739 bij 23 november 1852 N4
● Pieter August Weijer No. 650, desertie voor de eerste maal
● Willem Klaassen No. 1803, desertie voor de eerste maal-
09-11-1852
Invnr 742 bij 4 januari 1853 N9
● Antoon Zimmerman No. 1257, verkoopen voor de eerste maal, van een voerl: broek, twee hemden, een paar kousen 2e taille, een paar Schoenen 1e taille, een koffijketeltje en twee kammen; alsmede wegens het ontvreemden van een paar kousen en een hemd van de 2e taille en een broek à ƒ -,90 en een borstrok à ƒ -,50 als particulier eigendom, toebehoord hebbende aan de kolonisten A de Lecluse No. 1311 en C F Muller No. 6064.
● Pieter Thiemens Saaksma No. 549, verkoopen voor de eerste maal van een voerl: broek van de 1e taille een doek en een keteltje
12-11-1852
Invnr 742 bij 4 januari 1853 N9
● Dirk Oudhoff No. 1228, desertie voor de eerste maal met medeneming van kleedingstukken buiten de aanhebbenden
19-11-1852
Invnr 742 bij 4 januari 1853 N9
● Pieter Thiemens Saaksma No. 549, poging tot desertie voor de tweede maal
23-11-1852
Invnr 742 bij 4 januari 1853 N9
● Magchiel Gijssen No. 2457, desertie voor de eerste maal
● Leonardus van der Maat No. 801, ontvreemden van een doek, toebehoord hebbende aan den kolonist W. van der Kam N 4307
30-11-1852
Invnr 742 bij 4 januari 1853 N9
● Fenna Jans No. 1241, bezigen van beleedigende uitdrukkingen tegen de kamerwacht Catharina van Egmond
● Jeul Ferwerda No. 2150, desertie voor de eerste maal
● Hessel Pieter Blom No. 5755, poging tot desertie voor de eerste maal, na zich eenige dagen te voren Schuldig gemaakt te hebben aan het verkoopen van koloniale goederen, mede voor de eerste maal, te weten: twee voerl:  broeken, twee hemden en twee paar kousen van de eerste taille
● Franciscus Theodorus Nelissen No. 6192, verkoopen van koloniale kleeding te weten: een voerl: broek en twee paar kousen van de eerste taille
21-12-1852
Invnr 745 bij 24 februari 1853 N2
● Proces verbaal door G W van Lemel, J Steenbeek en H Hoogstra over Abraham Cornelis van Doorn, Strafkolonist N 7, die op weg naar  OnderDirecteur Postema is aangehouden en in wiens woning van de bleek ontvreemde kledingstukken zijn gevondn.