Proces verbaal van het behandelde bij den Raad van Disciplinen van het 1e Etablissement Veenhuizen

Maandag den 6 October 1828


De Raad door den President geconvoceerd zijnde waren alle leden tegenwoordig.

Door de President is aan den Raad voorgelegd eene aanklagte tegen de wees Pieter Nuil, welke zich bij herhaalde malen aan desertie heeft schuldig gemaakt, als: op den 1 July 1827 & den 2 February 1828 van desertie terug gebragt, door den Veldwagter der Gemeente Smilde, vervolgens wederom op den 23 September 1828 gedeserteerd & den 2e October daaraan volgende door den Veldwagter der Gemeente Maresum gearresteerd, als bedelende hij in gezegd dorp, en op dato bij het Etablissement alhier terug gebragt.

De Raad de beschuldigde voor zich hebbende doen komen ten einde denzelve te hooren en zijne middelen van defentie.

De beschuldigde niets ten zijner verontschuldiging kunnende inbrengen, maar verklaard met voorbedagte raden te zijn gedeserteerd.

Heeft besloten:

Den beschuldigde ingevolge art. 15 van het Reglement van Discipline te verwijzen naar de Strafkolonie onder nader approbatie van den WelEd: Gestrenge Heer Direkteur der Kolonien.

Verlangende den Raad dat van dit Proces Verbaal afschrift zal worden gezonden aan den WelEd: Gestrenge Heer Direkteur voornoemd ter fine van approbatie.

De President voornoemd,
J. Poelman

Bijgeschreven: Goedgekeurd door de Perm. Komm. van Weld. den 23 october 1828

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618


Notities bij het zittingsverslag