Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor weezen bij het 1 Etablissement te Veenhuizen-Binnen

Zaturdag den 12 September 1829


De Raad door den President geconvoceerd zijnde waaren alle leden tegenwoordig.

Door de President is aan den Raad voorgelegd eene aanklagte tegen de weezen Louwrens van der Put & Hermanus Lentink welke bij herhaling zijn gedeserteerd en wel laatstelijk op den 8ste deezer en den 9e daaraanvolgende door de Veldwachter der Gemeente Smilde geapprehendeerd en naar het Etablissement alhier teruggebragt.

De Raad heeft de beschuldigden voor zig doen komen ten einde hun te horen in hunne middelen van defensie.

De beschuldigden niets ter hunner verontschuldiging kunnende inbrengen, maar integendeel verklaard, dat zij met voorbedacht zijn gedeserteerd, heeft den Raad besloten zoo als dezelve besluit bij deze

De beschuldigden ingevolge art 4 te condemneeren tot het opsluiten in de strafkamer voor den tijd van 4 agtereenvolgende dagen met boeijen aan. -


Wijders is door de President noch aan de Raad voorgelegd eene aanklagte tegen het weesmeisje, Maria Ziegesen uit zaal 1 & 2, welke zich niet ontzien heeft om bij den veldarbeid het weesmeisje Maike Kraan moedwilliger wijze met een kooren sikkel in de arm te blesseeren, dat zij wijders volgens aanklagte van de zaalopziener steeds geneigd is tot het oproer maken in de zaal en anderen tot baldadigheid en kwaadwilligheid aantesporen.

De Raad heeft daarop de beschuldigde voor zich doen komen ten einde haar op een en ander te horen, en wijders te vernemen wat zij tot hare verontschuldiging konde inbrengen.

De beschuldigde geene voldoende bewijzen ter harer verontschuldiging hebbende kunnen inbrengen, heeft den Raad besloten zoo als dezelve besluit bij deeze:

De beschuldigde ingevolge het bepaalde bij paragraaf 1 & 9 van art 4 van het reglement van tucht voor weezen te condemneeren tot opsluiting in de strafkamer geduren 4 achtereenvolgende nachten.

Verlangende de Raad dat aan een en ander onverwijld executie zal worden gegeven

Gedaan te Veenhuizen de datum als boven
Poelman
Kuiper
Textor
L. Vrieze
J.H. Kloekers
F. Holsteijn, Sekr:


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag