Proces Verbaal van het Verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen Vondelingen en Verlatene kinderen bij het 1e Etablissement Veenhuizen

Zaturdag den 25ste September 1830


De Raad door de President geconvoceerd Zijnde waaren alle Leden tegenwoordig

Door de President is aan den Raad voorgelegd eene Aanklagte tegen de wees Maximiliaan Joseph Wasserstein welke Zig op den 14 Juny 1830 Zonder permissie van de kolonie heeft verwijderd en den 24 September 1830 vrijwillig van desertie is teruggekomen.

De Raad heeft de beschuldigde voor zich doen komen ten einde denzelve ten deeze te hooren

De beschuldigde heeft hierop verklaard naar Leyden te zijn gedeserteerd geweest, om aldaar Zijne Zuster te gaan bezoeken, en alstoen weder te zijn teruggekeerd.

Waarop de Raad besloten heeft Zoo als dezelve besluit bij deeze

De beschuldigde te condemneeren Ingevolge artl 4 van opgemeld Reglement tot opsluiting in de Strafkamer gedurende den tijd van 8 achtereenvolgende dagen – om den anderen dag te water en brood.

Verlangende den Raad dat hieraan onverwijld Executie zal worden gegeven.

Gedaan te Veenhuizen 1 Etablissement de datum als boven
J. Poelman
L. Vrieze
J.H. Kloekers
Textor
F. Holsteyn, sekretaris

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag