Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zaturdag den 11 December 1830


De Raad door de President geconvoceerd zijnde waaren alle Leden tegenwoordig.

Door de President is aan den Raad voorgelegd een aanklagte tegen de Weezen A. van Niele, Erbouts, P. Kolen, van der Meulen, F. Timmes, Makkain(?), Dominicus, J. Geluk, Trom, Greefkens, Verbaas(?), N. Blom(?), Knap, Snijders, Cornelis Jan Steunenberg(?), K. Fagel, Dekker, G. Consten, L.Luiten, W(?) Jansen, M. Defet, IJzendoorn, M. Suiker & K. Vlasblom welke zich schuldig gemaakt hebben aan het ontvreemen van wortelen welke in de Tuin ingekuild waren voor de Winter en bij de meeste derzelve in hunne kistjes in de Zaalen waren verborgen, en bij opneming begroot is op een hoeveelheid van 5 Mudden uit de kuil te mankeeren.

Waarop de Raad besloten heeft Zoo als dezelve besluit bij deeze.

De Beschuldigden Ingevolge Art.8 van het Reglement van Tucht te condemneeren tot opsluiting in de Strafkamer van vijf agtereenvolgende dagen de Dubbelde vergoeding van het ontvreemde van hun te goed bij de Maatschappij.

Verlangende den Raad dat hieraan onverwijld Executie wordt gegeven.
Gedaan te Veenhuizen 1 Etabl de Datum als boven
J. Poelman adj dir
Kuipers ond Dir
Textor ond Dir
L. Vrieze
J.H.Kloekers
Textor secr

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag