Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Wezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Etab. Veenhuizen

Woensdag den 26e Januarij 1831


De Raad door de President geconvoceerd zijnde waren alle Leden tegenwoordig, uitgenomen den Onder directeur Textor, absent.-

Door de President is aan den Raad voorgelegd eene Aanklagte tegen de Weezen Katharina Goedhart, en Dirkje Gerrits, als zich schuldig gemaakt te hebben, aan schelden en elkander te slaan, in de zaalen.-

De Raad heeft de beschuldigden voor zich doen komen ten einde hun ten deeze te hooren,

Is de Raad gebleken dat Katharina Goedhart, het eerste aanleiding daartoe gegeven heeft, en de meest schuldige is,

De Raad heeft hierop besloten zoo als dezelve besluit bij deze

Gemelde Goedhart ingevolge Art 4 den 9e Afdeeling van het Reglement van Tucht te condemneeren voor een opsluiting in de Strafkamer voor den Tijd van Twee Nachten.-

Verlangende de Raad dat hieraan onverwijld Executie zal worden gegeven.-

Gedaan te Veenhuizen datum als boven
J. Poelman adj. Directeur
L. Vrieze Zaalopziener
Textor secr
J.H. Kloekers Zaalopziener
Kuipers Ond:


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag