Proces Verbaal van het verhandelde bij de Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zaturdag den 11 Juny 1831


De Raad door den Heere President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenwoordig, uitgenomen den Onder Direkteur Textor, Absent.-

Door den Heere President is ter tafel gebragt eene aanklagte tegen de weezen Pieter Stuurman & Henry Frederik Boomberg de welken op den vierde dezer maand door den verldwachter van de Smilde (B. de Vries) naar dit Gesticht zijn opgebracht.

De Raad heeft de beschuldigden voor zich doen komen en dezelven hierop gehoord en hebben zij bekend met voorbedachte raade op de morgen der opgenoemde dag ten zes uren het Gesticht zonder voorkennis te hebben verlaten met voornemen van te deserteeren.

De Raad heeft hierop besloten ingevolge Art 4 van het Reglement van Tucht de beschuldigden te verwijzen tot opsluiting voor den tijd van Zes agtereenvolgende dagen om den andere dag water en Brood en tevens om de betaalde Premie op Transport kosten bedragende voor ieder 4,50 (vier Gulden vijftig cent) door hun te doen vergoeden uit hun krediet tegoed bij de Maatschappij.

Verlangende de Raad dat hier onverwijld Executie aan zal worden gegeven

Waarop de Raad door den Heere President is geadjourneerd tot een volgende zitting

Gedaan te Veenhuizen dag en datum als boven
Poelman
Kuipers Ond Dir
L. Vrieze Zaalopziener
J.H. Kloekers Zaalopziener
L. Coelen, secr.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag