Proces Verbaal van het verhandelde bij de Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlaten Kinderen in het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van woensdag den 23 January 1833


De Raad door den Heer President geconvoceert zijnde, waren alle de Leden tegenwoordig.

Door den Heer President wordt ter tafel gebragt aan klagte tegen den Wees Jacob Christoffel Crediet, N 611, den welke zonder Voorkennis op den 3 November AP de Kolonie had Verlaten; en op den 20 dezer (echter kosteloos) van den desertie was terug gebragt.

De Raad heeft de beschuldigde voor zich doen komen om hem hier over te horen.

De beschuldigde heeft bekend met voorbedachte rade de kolonie te hebben verlaten; en dat hij zich gedurende dier tijd had opgehouden te Heerenveen, en wel zoo hij zegt te Zijns Ooms genaamd Evert & Lukas Prinse, en het voornemen had niet weder naar dit Gesticht terug te keren.

De Raad heeft de beschuldigde doen buiten staan om over de aan hem op te leggen straf te delibereren.

De Raad heeft besloten , zoo als dezelve besluit bij deze om den beschuldigden als hebbende Art.3 van het Reglement van Tucht overtreden, vervat bij § 2.

“Zich zonder verlof uit de Kolonie verwijderen” waar op de straf bij het 4 art: van genoemd Reglement is toegepast in het “Verwijdering uit de kolonien zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.

Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met boeyen aan.”

te condemneren tot opsluiting in de Strafkamer voor den tijd van drie dagen, om den anderen dag te water en brood.

Verlangende de Raad dat hier aan onverwijld Executie worde gegeven.

Waarop men den gecondemneerde heeft doen binnen staan en is het proces verbaal na gedane voorlezing door den Heere President en alle de leden der Raad ondertekent.

Gedaan te Veenhuizen aan den 1 Gesticht op dag en datum als boven is vermeld.
Poelman
J.Kluvers (Onder Dir. binnen)
Kuiper Ond
L. Vrieze, zaalopziener
Kloekers, zaalopziener
Coelen, secretaris

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag