Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Zaturdag den negende February 1833


De Raad door den Heere President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenwoordig.
Door den Heere President werd aan den Raad kennelijk gemaakt de terug brenging van de desertie van den wees Sjourd Harmen Wennings N. 1355 door den Policie dienaar Lucas Hoeksma, en wel op schriftelijke last in dato 8 dezer N.5 van den Heer Grietman van Haskerland.

De Raad heeft de aangeklaagde doen binnen staan om hem hier over te horen.
Dezelve heeft bekend met voorbedachten rade de Kolonie te hebben verlaten, en dat hij zich gedurende zijn afwezigheid had opgehouden dan te Heerenveen dan te ?? 
De Raad heeft den beschuldigde doen buiten staan om over de aan hem op te leggen straf te delibereren.

De Raad heeft besloten zoals dezelve besluit op heden, om den beschuldigde te condemneren als hebbende Art.3 van het Reglement van Tucht overtreden vervat te §2” Zich zonder verlof uit de koloniën verwijderen” waar op de straf bij Art. 4 van meergenoemd besluit is toegekend, en wel “Verwijdering uit de kolonien zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met boeyen aan.”

tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van drie dagen om den anderen dag te water en brood en hem te debiteren op zijn te goed te maken 1/3 op oververdiensten bij de Maatschappij ad Acht Gulden en Vijftig Cent voor uit betaalde premie en transport kosten.

Verlangende de Raad dat hier aan onverwijld Executie worde gegeven.

En is hiervan Proces Verbaal gedresseerd waarop men de gecondemneerde heeft
doen binnen staan en is na aan hem gedane voorlezing dit tegenwoordige door den
Heere President met alle de leden der Raad ondertekend.

Gedaan te Veenhuizen 1: Gesticht
Op dag en datum als boven is gemeld
J. Poelman, ad. dir.
J. Kluvers, ond dir binnen
Kuipers
J.H. Kloekers, zaalopziener
L. Vrieze, zaalopziener
Coelen, secretaris


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag