Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlaten Kinderen, bij het 1 Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Dingsdag den 2 April 1833


De Raad door den Heer President geconvoceert zijnden, waaren alle de Leden tegenwoordig.
Door den Heere President wordt ter tafel gebragt eene aanklagte tegen den wees Cornelis van Opzeeland den welke te den 3e Maart JL zonder Voorkennis de Kolonie had verlaten en den 1 dezen van desertie was terug gebragt.

De Raad heeft de aangeklaagde doen binnen staan om hem hier over te horen, -de aangeklaagde heeft bekend de Kolonie met voorbedachten rade te hebben verlaten, met voornemen van te deserteren; niets alzoo ter zijner verontschuldiging bij kunnende brengen, heeft men hem doen buiten  staan om over de aan hem op te leggen straf te delibereren.

De Raad heeft besloten zoo als dezelve besluit op heden, om den beschuldigde te condemneren als hebbend Art 3 van het Reglement van Tucht overtreden vervat bij § 2,” Zich zonder verlof uit de koloniën verwijderen”, waar op de straf bij Art. 4 is toegekend en wel “Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met boeyen aan.”
tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van zes dagen, om den anderen dag te water en brode, en vergoeding uit zijn 1/3 krediet te goed bij de maatschappij van de somma van vier gulden en vijftig cent voor uitbetaalde Premie en Transportkosten.

Zijnde deze desertie vergezeld van verzwarende omstandigheden door het mede nemen van Kleeding Stukken die hij onderweg verkocht had.
Verlangende de Raad dat aan dit vonnis onverwijld Executie worde gegeven.
En is hiervan Proces Verbaal opgemaakt waarop men den gecondemneerde heeft doen binnen staan en is na aan hem gedane voorlezing dit door alle de Leden met den Heere President ondertekend.

Gedaan te Veenhuizen aan het 1e Gesticht op dag en datum als aan het hoofd deser is vermeld.
Poelman, AdjDir
J. Kluvers, onder dir binnen
Kuipers
L.Vrieze, zaalopziener
J.H.Kloekers, zaalopziener
Coelen, secr.   

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag