Proces Verbaal van het verhandelde bij de Raad van Tucht voor wezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen.

Zitting van Maandag den 22 April 1833


De Raad door den Heere President geconvoceerd zijnde waren alle de Leden tegenwoordig.
Door den Heere President werd ter tafel gebragt eene aanklagte gedaan tegen den wees Carel Hendrik Flos de welken op den 28 January JL zonder voorkennis de Kolonie had verlaten en den 18 dezer door de Supoost L. van der Hoek, belast met de overbrenging van transport Kinderen van Haarlem op dier datum hier aangekomen was terug gebragt.

De Raad heeft den beschuldigde doen binnen staan om hem hier over te horen, hij heeft bekend met voorbedachten rade de Kolonie te hebben verlaten, zich gedurende zijne desertie te hebben opgehouden in het R.C. armenweeshuis te Haarlem.

De Raad heeft de beschuldigde doen buiten staan om over de aan hem op te leggen straf te delibereren waar op de Raad heeft besloten zoo als dezelve op heden besluit om den aangeklaagde te condemneren als hebbende Art 3 van het Reglement van Tucht overtreden vervat bij § 2” Zich zonder verlof uit de koloniën verwijderen”, waarop bij Art 4 de straf is toegekend en wel “Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met boeyen aan.”

Tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van 8 dagen om den anderen dag te water en brood, als zijnde deze de tweede door hem gedane desertie, welke eerste hij had volvoerd op den 15 November ap en waarvan hij echter kosteloos op den 3 December daaraan volgende was terug gebragt, zijnde des tijds geen Vonnis tegen hem geslagen of eenige straf opgelegd, en dit wel op vriendelijke uitnodiging van Heer Burgemeester van den Helder c a door wie hij was opgezonden, zijne jongheid in aanmerking nemende.

Er is hier van proces verbaal opgemaakt.

Verlangende de Raad dat aan dit vonnis onverwijld Executie worde(n) gegeven.

Men heeft de beschuldigde doen binnen staan en is na een hem gedane voorlezing dit tegenswoordige door den Heer President met alle de Leden ondertekend.

Gedaan te Veenhuizen aan het 1 Gesticht
Op dag en datum als boven
J. Poelman
J. Kluvers, ond dir binnen
Kuipers ond dir
L. Vrieze zaalopziener
J.H. Kloekers zaalopziener
Coelen, secretaris


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag