Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlaten Kinderen bij het 1 Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Woensdag den 22 Mei 1833


De Raad door den Heere President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenwoordig.
Door den Heere President werd ter tafel gebragt aanklagte tegen den wees Isaac Tange den welke op Zondag den 19 dezer zonder voorkennis de Kolonie had verlaten en op gisteren door den Policie bediende Jan Hendrik Cats op last des Heere Grietman van Opsterland naar herwaarts is terug gebragt.
De Raad heeft de beschuldigde doen buiten staan om hem hier over te horen.

Hij heeft bekend op zondag den 19e dezer in stilte de Kolonie te hebben verlaten met voornemen zich te begeven naar zijn Moeder wonende te Middelburg, doch dat hij door den genoemde Policie bediende op den avond van den 21e dezer te Beetsterzwaag was gearresteerd.

Men heeft de aangeklaagde doen buiten staan om over de aan hem op te leggen straf te deliberen.
De Raad heeft besloten zoo als dezelve besluit bij dezen, om den beschuldigde te condemneren als hebbende Art 3 van het Reglement van Tucht overtreden vervat bij § 2” Zich zonder verlof uit de koloniën verwijderen”, waar op de straf uit 4. van meergenoemd Reglement is toegepast en wel, “Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met boeyen aan.”

tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van vier dagen om den anderen dag te water en brood en om hem te debiteren fl.6,25 wegens uitbetaalde Premie en Transportkosten.
Verlangende de Raad dat hier aan onverwijld Executie worden gegeven.-
En is hier van Proces Verbaal opgemaakt, waarna men de gecondemneerde heeft doen binnen staan en is na aan hem gedane voorlezing dit proces verbaal met den Heer President door alle de Leden van de Raad ondertekend.

Gedaan te Veenhuizen op dag en datum als boven is gemeld.
J.Poelman
J.Kluvers, ond dir binnen
Kuipers Ond
L.Vrieze zaalopziener
J.H.Kloekers zaalopziener
Coelen secr.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag