Proces Verbaal van het verhandelde bij de Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1 Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Dingsdag den 11 Juny 1833


De Raad door den Heer President geconvoceert zijnden waren alle de Leden tegenwoordig.
Door den President wordt ter tafel gebragt aanklachten tegen de weezen Robbert Walraven Gustaaf Albert Vonk en Theodorus van Nispen de welken op den 10 dezer ’s morgens om 7 uren door den Onder Direkteur Buiten in het veld werden gevonden waar zij zich verborgen hadden op gegronde vermoedens dat zij van voornemen waren van te ontvluchten, zijn zij naar het Gesticht opgebragt.

De Raad heeft hun doen binnen staan om hen hier over te horen. Zij zijn in bekentenis gekomen dat, zoo zij daar niet ontdekt waren geworden, zij hun voornemen zoude hebbe trachten te volbrengen van te deserteren en na hen zoo niets ter hunner verschoning bij te brengen, waarop men hen heeft doen buiten staan.

De Raad heeft besloten zoo als dezelve besluit bij deze om de beschuldigde als hebbende Art 3 van het Reglement van Tucht overtreden vervat bij § 2” Zich zonder verlof uit de koloniën verwijderen”, waarop de straf bij art 4 van gezegd Reglement is toegepast en wel “Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met boeyen aan.”
te condemneren tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van drie dagen, om den anderen dag te water en brood.

Verlangende de Raad dat hier aan onverwijld Executie worde gegeven, en is hiervan Proces Verbaal gedresseerd waar op men de gecondemneerde heeft doen binnen staan en is na aan hun gedane voorlezing dit door de President met alle de leden der Raad ondertekend.

Veenhuizen op dag en datum als boven.
J. Poelman, adj dir
J. Kluvers ond dir binnen
Kuipers ond
L. Vrieze, zaalopziener
J.H. Kloekers, zaalopziener
Coelen, secretaris

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag