Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Dingsdag den: 9e July 1833


De Raad door den Heer President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenswoordig.
Door den Heer President werd ter tafel gebragt een aanklachte tegen de Wees Sybren L. Hoffenga de welken op de 1e dezer Zonder Voorkennis de Kolonie had verlaten en op de 7e dezer door den Policie dienaar J. Jaarsma van Franeker was terug gebragt.

De Raad heeft den beschuldigde doen binnen staan om hem hier over te horen.-    hij heeft bekend de kolonie te hebben verlaten met voornemen van desertie en dat hij zich gedurende zijne afwezigheid had opgehouden bij zijne zuster te Franeker. Daar er alzoo niets ter zijner verontschuldiging was in te brengen, heeft men hem doen buiten staan om over de aan hem op te leggen Straf te delibereren.

De Raad heeft besloten zoo als dezelve besluit op heden om de beschuldigde te condemneren als hebbende Art. 3 van het Reglement van Tucht overtreden vervat bij § 2 “Zich zonder verlof uit de Koloniën te verwijderen”. waar op de straf bij Art. 4 is toegepast, en wel “Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.”
Opsluiting in de strafkamer van een tot 8 dagen om den anderen dag te water en Brood en bij herhaling met Boeyen aan.

Tot opsluiting in de Strafkamer voor den tijd van vier dagen om den anderen dag te water en Brood en hem te debiteren voor f 11,- Zegge Elf Guldens wegens uitbetaalde premie en transport kosten.
Verlangende de Raad dat hier aan onverwijld executie worden gegeven.
En is hiervan Proces Verbaal opgemaakt, waarna men de gecondemneerde heeft doen binnen staan en is na aan hem gedane voorlezing dit Proces verbaal door de President met alle de Leden der Raad ondertekend.
De Raad is geadjourneerd tot eene volgende zitting.

Gedaan aan het 1e Gesticht te Veenhuizen op Dag en datum als boven is vermeld.
J.Poelman
J.Kluvers onderdir. Binnen
G.H.Kuipers ond.
L.Vrieze
J.H.Kloekers
Coelen, secr.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag