Proces verbaal van het verhandelde bij de Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Maandag den 16 September 1833


De Raad door den President geconvoceert zijnde waaren alle de Leden tegenswoordig.
Door den President werd ter tafel gebragt eene aanklagte tegen de Weezen Jan Kloosterman N 1646, Klaas Ledstra N 1578 dewelken op heden morgen  door den policie bediende J.J. Noort naar herwaarts waren aangebragt.

De Raad heeft de aangeklaagden doen binnen staan om hen te horen.
Zij hebben bekend van in de vroege morgen van den 15 dezer door middel van overklimming heimelijk het Gesticht te zijn ontvlucht met voornemen van desertie.

De Raad heeft de aangeklaagde doen buiten staan om over de aan hen op te leggen Straf te delibereren.

De raad heeft besloten zoo als dezelve besluit op heden om de aangeklaagde te condemneren als hebben art 3 van het Reglement van Tucht overtreden vervat in § 2 “zich zonder verlof uit de Kolonie te verwijderen” waar op de straf bij art. 4 van gezegd reglement is toegepast en wel “Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met boeyen aan.”

Opsluiting in de strafkamer voor den tijd van acht dagen om den anderen dag te water en Brood (als hebbende Kleding Stukken mede genomen behorende aan andere kinderen dewelke echter zijn terug gekomen) en hun mede te debiteren op hun f 3,- Krediet tegoed bij de Maatschappij en wel ieder in het Bijzonder voor een ……..? van Vier gulden vijftig cent, 4,50 voor aan opgenoemde Policie Bediende uitbetaalde Premie & transport kosten.
Verlangende de Raad dat aan dit Vonnis onverwijld Executie worde gegeven.

En is hier van Proces verbaal gedresseerd waar op men de gecondemneerde heeft doen binnen staan en is na aan hen gedane voorlezing dit door den President en alle de leden der Raad ondertekend.

Gedaan te Veenhuizen 1e Gesticht op dag en datum als boven is gezegd
J. Poelman, adj. Dir.
J. Kluvers, ond.dir binnen
G.H. Kuipers ond.dir
L. Vrieze, zaalopziener
J.H. Kloekers, zaalopziener
Coelen, secr.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag