Proces verbaal van het verhandelde bij de Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Donderdag 26 September 1833


De Raad door den President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenswoordig.
Door den President werd ter tafel gebragt eene aanklachte tegen de wees Frans Hendrik Ietswaard den welke zich op den 7 Juny JL zonder voorkennis uit de Kolonie had verwijderd en den 10 Augustus daar aan volgende was terug gebragt.

De Raad heeft den aangeklaagde doen binnen staan om hem hier over te horen.
Bekend hebbende dat hij met voorbedachten rade de Kolonie had verlaten met voornemen van desertie zoo heeft de Raad hem doen buiten staan om over de aan hem op te leggen Straf te delibereren.

Daar den aangeklaagde Art. 3 van het Reglement van Tucht had overtreden vervat bij § 2 “Zich zonder verlof uit de Kolonien te verwijderen“ waarop de straf bij Art. 4 toegekend en wel “Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden. Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met de boeyen aan.”

De Raad in aanmerking nemende dat het voor den derde maal is dat den aangeklaagde zich aan dezelfde misdaad heeft schuldig gemaakt zoo is het dat zij op voordragt van de President besluit zoo als zij besluit bij dezen om aan de Permanente Commissie voor te stellen om den genoemde Frans Hendrik Ietswaard te doen overvoeren naar de Strafkolonie Ommerschans tot Correctie, en ter Voorkoming van weder Ontvluchting en dat afschrift hiervan aan haar zal worden ingezonden tot Advys en Approbatie.

Den Raad heeft den gecondemneerde doen binnen staan, en is na aan hem gedaane voorlezing het hiervan opgemaakte Proces Verbaal door den President met alle de leden der Raad ondertekend.

Gedaan aan het 1e Gesticht a? Veenhuizen op dag en datum als boven is gemeld.
J. Poelman, adj. Dir.
J. Kluvers, ond dir binnen
G.H. Kuipers ond.dir
J.H. loekers zaalopziener
L. Vrieze, zaalopziener
Coelen, secr.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag