Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Donderdag den 3 october 1833


De Raad door den Præsident geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenswoordig.
Door den præsident werd ter tafel gebragt aanklagte tegen de Wees Louisa Hekke de welke op den 16 September JL zonder voorkennis de Kolonie had verlaten en op gisteren onder gelijde door haare famille alhier weder om was terug gebragt.

De Raad heeft de aangeklaagde doen buiten staan om haar hier over te horen. Zij is in bekentenis gekomen dat zij zonder voorkennis de Kolonie had verlaten, doch tot deze misdaad was verlijd en overgehaald geworden door de wees Johanna Karsten die met haar en nog een wees genaamd Marragretha Scheve op dien dag was doorgegaan.

De Raad heeft haar doen buiten staan om over de aan haar op te leggen Straf te delibereren.

De Raad op voordragt van de præsident haare jongheid in aanmerking nemende en tevens dat zij tot deze ontvluchting was overgehaald en verlijd geworden, en den brief door haare famille hiervoren geschreven in overweging hebbende genomen heeft de raad besloten zoo als dezelve besluit op heden om de aangeklaagde te doen binnen staan, ten einde haar over de begaane misstap te vermanen, haar tevens onder het oog houdende in weeder te begane misstappen op haar de straffen die het reglement van tucht om die misdrijven toekend en waar van men haar om opgemelde reden nu had vrijgesproken op haar ten strengste zoude worden toegepast.

En is na dat dit haar onder het oog is gehouden en zij beterschap had beloofd, na aan haar gedaane voorlezing dit hiervan gedresseerd proces verbaal door den president met alle de Leden der Raad ondertekend.

Gedaan te Veenhuizen 1e Gesticht op dag en datum als in het hoofd is vermeld geworden.
Poelman, adj dir.
J. Kluvers, ond. dir.binnen
G.H. Kuipers, ond. Dir
L. Vrieze, zaalopziener
J.H. Kloekers, zaalopziener

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag