Proces Verbaal van het verhandelde bij de Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatenen Kinderen bij het 1e Gesticht Veenhuizen

Zitting van Zaturdag den negentiende October 1833


De Raad door den Præsident geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenswoordig.   
Door den Præsident werd ter tafel gebragt eene aanklachte tegen de wees Catharina Johanna Karsten de welke op den 16 September JL de kolonien zonder voorkennis had verlaten, en op voorgisteren den 27e weder was terug gekeerd.

De Raad heeft de aangeklaagde doen binnen staan om haar hier over te horen. Zij heeft bekend op den hier boven aangehaalde datum het Gesticht en de kolonien te hebben verlaten met voornemen van desertie, en hiermede toe te hebben overgehaald de op den 1e dezer door haare famille terug gebragte wees Louisa Hekke.

De Raad heeft de aangeklaagde doen buiten staan om over de aan haar op te leggen Straf te delibereren.

De Raad heeft besloten zoo als dezelve besluit bij deze om de beschuldigde te condemneren als hebben Art. 3 van het Reglement van Tucht overtreden vervat bij § 2 “Zich zonder verlof uit de kolonien te verwijderen” waar op de straf bij Art. 4 is toegepast en wel “Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.”
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met boeyen aan. –

Opsluiting in de strafkamer voor den tijd van acht dagen om den anderen dag te water en Brood als hebbende boven aangehaalde wees tot desertie verlijd en gedurende haare desertie eenige lijfbehoeftenis van haar heeft te zoek gemaakt.

En is hier van proces verbaal gedresseerd waaraan de Raad verlangd onverwijld executie zal worden gegeven.

Hier op heeft men de beschuldigde doen binnen staan en is na aan haar gedane voorlezing dit tegenswoordige door de  Præsident met alle de leden der Raad ondertekend.

Gedaan aan het 1e Gesticht te Veenhuizen op dag en datum als in het hoofd dezes is vermeld.
Poelman, adj dir.
J. Kluvers, ond dir binnen
G.H. Kuipers, onderdirecteur
L.  Vrieze, zaalopziener
J.H. Kloekers, zaalopziener

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag