Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Saturdag den 21 Juny 1834


De Raad door den Heere President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegens woordig.

Door den Heere President werd ter tafel gebragt eene bij hem ingekomen aanklagte tegen de wees Anna Maria Dettingmeijer beschuldigd van aan de wees Johanna Petronella van Gerven ontvreemd te hebben een zijde Halsdoek.

De Raad heeft de aangeklaagde doen binnen staan om haar hier over te horen-
Bekend hebbend dat zij plichtig was aan de tegen haar gedane aanklachte heeft men haar doen buiten staan om over de aan haar op te leggen Straf te delibereren.

De Raad heeft op voordragt van den Heere President met eenheid van stemming de beschuldigde, als hebbende Art. 3 van het Reglement van Tucht overtreden vervat bij § 8 “Ontvreemding, verwaarloozing en beschadiging van eens anders goed of dat der Maatschappij,  tot welk laatst genoemde mede berekend wordt te behoren de eigene kleeding der kinderen en de bij hen in gebruik zijnde goederen.” Waar op bij Art 4 van meergemeld Reglement is toegekend-
“Dubbele vergoeding van het ontvreemde, verwaarloosde of beschadigde uit haar tegoed bij de Maatschappij, benevens opsluiting van één tot acht dagen in de strafkamer; om den anderen dag te water en brood, en bij herhaling met de Boeijen aan.”
gecondemneerd tot opsluiting in de strafkamer voor vier achter een volgende dagen, om den anderen dag te water en brood. Zijnde het ontvreemde door haar aan de eigenaar terug gegeven.

En is hier van Proces verbaal opgemaakt waar aan de Raad verlangd onverwijld executie  zal worden gegeven.-

Waar op men de beschuldigde heeft doen binnen staan en is na aan haar gedane voorlezing dit Verbaal door den Heere President met alle de leden de raad is ondertekend.-

De Raad is hierop door den Heer President gescheiden en geadjourneerd tot een volgende zitting.

Gedaan te Veenhuizen op dag, datum, jaar als boven gemeld.
J. Poelman
Laarman
G.H. Kuipers
L. Vrieze, zaalopziener
J.H. Kloekers, zaalopziener
Coelen, secr.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag