Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht Veenhuizen

Zitting van Saturdag den 28 Juny 1834


De Raad door den Heere President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenswoordig.

Door den Heere President werd ter tafel gebragt aanklachte tegen de wees Anna Maria Dettingmeijer beschuldigd van verwaarlozing van bij haar in gebruik zijnde Koloniale Kleeding Stukken en wel het te zoek maken van twee hemden.

De Raad heeft de aangeklaagde doen binnen staan om haar hier over te horen.-
Bekend hebbende dat zij gezegde hemden door haar toedoen schandelijk had verwaarloosd en te zoek gemaakt en er al zoo niets ter harer verschoning was bij te brengen heeft de raad haar doen buiten staan om over de aan haar op te leggen Straf te delibereren.-

De Raad heeft besloten zoo als dezelve besluit op heden om de aangeklaagde te condemneren  als hebbende Art. 3 van het Reglement van Tucht overtreden vervat bij § 8 “Ontvreemding, verwaarloozing en beschadiging van eens anders goed of dat der Maatschappij,  tot welk laatste mede berekend wordt te behooren de eigen kleeding der kinderen en de bij hen in gebruik zijnde koloniale goederen”, waar op bij Art. 4 dit meergemelde Regt. is toegekend.
“Dubbele vergoeding van het ontvreemde, verwaarloosde of beschadigde uit zijn tegoed bij de Maatschappij, benevens opsluiting van één tot acht dagen in de strafkamer; om den anderen dag te water en brood, en bij herhaling met de Boeijen aan.”
tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van zes dagen om den anderen dag water en Brood en haar te debiteren op haar 1/3 te goed voor de somma zes guldens en tachtig cent.

En is hier van proces verbaal opgemaakt waar aan de raad verlangd dat onverwijld executie zal worden gegeven.-

De beschuldigde hebbende doen binnen staan is aan haar dit Proces verbaal voorgelezen en door de Heer President met alle de leden der Raad ondertekend, waar op de Raad is gescheiden tot eene volgende zitting.

Gedaan te Veenhuizen op Dag, datum Jaar als boven is gezegd
J. Poelman
Laarman
G.H. Kuipers
L. Vrieze, zaalopziener
J.H. Kloekers, zaalopziener
L. Coelen, secr.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag