Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Saturdag den 26 July 1834


De Raad door den H. President geconvoceert zijnde waren all de Leden tegenswoordig.

Door den President werd ter tafel gebragt eene bij hem ingekomen aanklachte tegen de wees Lammert de Vries N. 870 beschuldigd van ontvreemding uit de zaal van een bonte doek.

De Raad heeft den aangeklaagde doen binnen staan om hem hier over te horen.-
Bekend hebbende dat hij aan de tegen hem ingebragte aanklagte schuldig was en er alzoo niets ter zijner Verontschuldiging was in te brengen heeft de Raad hem doen buiten staan om over de aan hem op te leggen Straf te Delibereren.

De Raad heeft aldus op voordragt van den President en met eenheid van stemmen de beschuldigde

als hebbende Art. 3 van het Reglement van Tucht overtreden Vervat bij § 8 “Ontvreemding, verwaarloozing en beschadiging van eens anders goed of dat der Maatschappij,  tot welk laatste mede gerekend wordt te behooren de eigen kleeding der kinderen en de bij hen in gebruik zijnde koloniale goederen.”- waarop Art. 4 van meergemeld reglement is toegepast
“Dubbelde vergoeding van het ontvreemde, verwaarloosde of beschadigde uit zijn tegoed bij de maatschappij, benevens opsluiting van één tot acht dagen in de strafkamer; om den anderen dag te water en brood, en bij herhaling met de Boeijen aan.”-

Gecondemneerd tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van vier agter een volgende Dagen en Om den andere dag te water en Brood en hem te debiteren voor het dubbelde van het ontvreemde op zijn 1/3 krediet bij de maatschappij en wel(?) voor de somma van tachtig centen.-

Verlangende de Raad dat hier aan onverwijld Executie worde gegeven, waar op men de gecondemneerde heeft doen binnen staan en is na aan hem gedane voorlezing dit Proces verbaal door alle de Leden der Raad met de President ondertekend.

Gedaan te Veenhuizen 1e Gesticht op Dag en Datum & Jaar als in het hoofd dezes is gemeld
Poelman
Laarman
G.H. Kuipers, Ond
L. Vrieze, zaalopziener
J.H. Kloekers, zaalopziener
L. Coelen, secr.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag