Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Saturdag den 9 Augustus 1834


Door den Heere President  wordt ter tafel gebragt de terug voering van Desertie van de weezen Jacobus van Dalen N 2227 en Casper Alexander Siegers N 2231

De Raad heeft de aangeklaagden doen binnen staan om hen te horen.-

Zij hebben bekend op den 27 July JL de kolonie met voorbedachten rade van desertie te hebben verlaten, daar er hier door niets ter hunner Verschoning was bij te brengen heeft men hen doen buiten staan om over de hen op te leggen Straf te Delibereren.

De Raad heeft besloten zoo als dezelve besluit bij deze om de aangeklaagden te condemneren
als hebbende Art. 3 van het Reglement van Tucht overtreden vervat bij § 2 “Zich zonder verlof uit de kolonie te verwijderen” waar op de straf bij Art. 4 is toegepast  en wel “Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden. –
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met boeyen aan.”

Opsluiting in de strafkamer voor den tijd van acht dagen om den anderen dag te water en brood en hun te debiteren ieder in het bijzonder voor de somma van zes gulden vijf en zeventig cent, fl 6,75 op hun 1/3 krediet zijnde voor hun uitbetaalde premie en transportkosten bij arrestatie.

Verlangende de Raad dat aan dit vonnis onverwijld executie zal worden gegeven-

En is hier van Proces Verbaal opgemaakt waar op men de gecondemneerden heeft doen binnen staan en is na aan hun gedane voorlezing dit door de Heer President met alle de Leden der Raad ondertekend op dag datum en Jaar als in het hoofd dezes is vermeld.
Poelman
Laarman
G.H. Kuipers, Ond
L. Vrieze, zaalopziener
J.H. Kloekers, zaalopziener
L. Coelen, secr.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag