Proces verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Saturdag den 16 Augustus 1834


De Raad door den Heere President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenswoordig.-

Door den Heere President werd ter tafel gebragt een aanklagte tegen de wees Jacobus Gossens beschuldigd van diefstal en wel ter waarde van 25 ct. in zilvergeld van een wees uit de zaal waarin hij ook is gevestigd.-

De Raad heeft den aangeklaagde doen binnen staan om hem hier over te horen.-
Op de daad betrapt zijnde en daar men het door hem ontvreemde uit zijn kous waar hij zulks had verborgen heeft gehaald was er niets ter zijner Verontschuldiging in te brengen.

Waarop de Raad hem heeft doen buiten staan om over de aan hem op te leggen Straf te delibereren.

De Raad heeft besloten zoo als deze besluit op heden om de aangeklaagde

als hebbende Art. 3 van het Reglement van Tucht overtreden, vervat bij § 8 “Ontvreemding, verwaarloozing en beschadiging van eens anders goed of dat der Maatschappij,  tot welk laatste mede gerekend wordt te behooren de eigen kleeding der kinderen en de bij hen in gebruik zijnde koloniale goederen.”
Waarop bij Art. 4 van meergemeld reglement is toegekend “Dubbelde vergoeding van het ontvreemde, het verwaarloosde uit zijn tegoed bij de Maatschappij, benevens opsluiting in de strafkamer van één tot acht dagen; om den anderen dag te water en brood, en bij herhaling met de boeijen aan.”

hem te condemneren tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van drie dagen om den anderen dag te water en Brood.

Verlangende de Raad dat aan dit vonnis onverwijld Executie worden gegeven.-

En is hier van proces verbaal opgemaakt waar op men de gecondemneerde heeft doen binnen staan  en is na aan hem gedane voorlezing dit verbaal door den Heere President met alle de Leden der Raad ondertekend.

Te Veenhuizen op dag, datum & Jaar als in het hoofd dezes is gemeld.
Poelman
Laarman
G.H. Kuipers, Ond.
L. Vrieze, zaalopziener
J.H. Kloekers, zaalopziener
L. Coelen, secr.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag