Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Zaturdag den 6 September 1834


De Raad door den Heere President geconvoceert zijnde waaren alle de Leden tegenswoordig.

Door den Heere President wordt aan de Raad kennelijk gemaakt de terug brenging van den op den 20 July JL gedeserteerde wees Klaas Ooms.

De Raad heeft denzelve doen binnen staan om hem hier over te horen.
Bekend hebbende hij de kolonie had verlaten met voornemen van desertie.

De Raad heeft hier op de aangeklaagde doen buiten staan om over de aan hem op te leggen Straf te delibereren.-

De Raad heeft besloten zoo als dezelve besluit bij deze om den beschuldigde te condemneren

als hebbende Art. 3 van het Reglement van Tucht overtreden vervat bij § 2 ”Zich zonder verlof uit de kolonie te verwijderen”, waar op de straf bij Art. 4 van meergemeld reglement is toegepast, en wel “Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met boeyen aan.”

tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van acht dagen om den anderen dag te water en brood met de boeyen aan als zijnde herhaling van dezelfde misdaad.-

Verlangende de Raad dat aan dit vonnis onverwijld Executie worde gegeven, waarop men de gecondemneerde heeft doen binnen staan, en is na aan hem gedane voorlezing dit proces verbaal met alle de leden der Raad door de Heere President ondertekend waar op de raad is gescheiden na alvorens geadjourneerd te zijn tot eene volgende zitting.

Gedaan an het 1e Gesticht te Veenhuizen op dag datum jaar als boven is vermeld.
Poelman, adj dir
Laarman, onder dir.
Kuipers, ond
L. Vrieze, zaalopziener
J.H. Kloekers, zaalopziener

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag