Proces verbaal van het verhandelde bij de Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Saturdag den 20 September 1834


De Raad door den Heere Præsident geconvoceert zijnde waaren alle de Leden tegenswoordig.

Door den Heere Præsident werd aan de Raad te kennen gegeven de terugbrenging van Desertie van den bestedeling Klaas Oostmeijer N. 1031.

De Raad heeft den zelve doen binnen staan om hem te horen.
Hij heeft bekend dat de reeden die hem tot deze desertie hadden aangespoord waren; dat tijdens zijne opzending na de kolonie, de boer bij welke hij dienstbaar was geweest hem garene had willen houden voor Kost en Kleeding, en daar eenmaal gewoon zijnde was hij in stilte weggegaan zonder echter de gevolgen te berekenen.

De Raad heeft de aangeklaagde doen buiten staan om over de aan hem op te leggen straf te delibereren

De Raad heeft besloten zoo als dezelve besluit op heden om de aangeklaagde

als hebbende Art. 3 van het Reglement van Tucht overtreden Vervat bij § 2 “zich zonder verlof uit de kolonie te verwijderen” waar op de straf bij Art. 4 van meergemeld reglement is toegekend, en wel “Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.-
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met de Boeyen aan.”

te condemneren tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van drie dagen om den anderen dag te water en Brood.
   
Verlangende de raad dat aan dit vonnis onverwijld executie worde gegeven-

den gecondemneerde hebbende doen binnen staan, is na aan hem gedane voorlezing dit verbaal met alle de leden der Raad door den Heere President ondertekend

waar op de Raad is gescheiden na geadjourneerd te zijn tot eene volgende zitting.

Gedaan aan het 1e Gesticht te Veenhuizen  op dag datum en jaar als boven is gemeld.
Poelman, adj dir.
Laarman, ond dir.
Kuipers, ond
L. Vrieze, zaalopziener
J.H. Kloekers, zaalopziener
L. Coelen, secr.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag