Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

Zitting van Saturdag den 27 September 1834


De Raad door den Heere Præsident geconvoceert zijnde waren allen de leden tegenswoordig.

Door den Heere Præsident werd ter tafel gebragt een bij hem ingekomen aanklachte tegen de wees Johannes Baptiste Bogaart beschuldigd van het verkopen van twee gebrijde borstrokken.

De Raad heeft den aangeklaagde doen binnen staan om hem hier over te horen-
Hij heeft bekend dat de aanklachte overeenkomstig de waarheid was. Dus niets ter zijner Verontschuldiging in te brengen zijnde heeft men hem doen buiten staan om over de aan hem op te leggen straf te delibereren.

De raad heeft besloten zoo als dezelve besluit bij deze om den aangeklaagde te condemneren

als hebbende Art. 3 van het Reglement van Tucht overtreden vervat bij § 8 “Ontvreemding van eens anders goed of dat der Maatschappij, tot welk laatste mede gerekend wordt te behooren de eigen kleeding der kinderen en de bij hen in gebruik zijnde koloniale goederen.” waar op bij Art. 4 van meergemeld reglement is toegekend de straf van “Dubbelde vergoeding van het ontvreemde en verwaarloosde, benevens opsluiting van één tot acht dagen in de strafkamer; om den anderen dag te water en brood, en bij herhaling met de boeijen aan.”-

tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van acht dagen om den anderen dag te water en brood en hem te debiteren op zijn 1/3 krediet voor de somma van Zes Guldens en Veertig cent. Zijnde de dubbelde waarde van het door hem verkochten-

En is hier van Proces verbaal opgemaakt waar aan de Raad verlangd dat onverwijld executie wordt gegeven

den gecondemneerde hebbende doen binnen staan is dit vonnis aan hem voorgelezen-

waar op de Raad is gescheiden na door den Heere Præsident te zijn geadjourneerd tot een volgende zitting en is dit tegenswoordige door den Heer President met alle de Leden der raad ondertekend.

Gedaan te Veenhuizen op dag datum en Jaar als boven is gemeld.
Poelman, adj dir
Laarman, ond dir
Kuipers, ond
L. Vrieze, zaalopziener
J.H. Kloekers, zaalopziener
L. Coelen, secr.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag