1e Gesticht

Proces Verbaal van het verhandelde bij den Raad van Tucht voor Weezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen bij bovengemeld Gesticht

Zitting van Saturdag den 6e December 1834


De Raad door den Heere President geconvoceert zijnde waren alle de Leden tegenswoordig.

Door den Heere President werd aan de Raad kennelijk gemaakt de terugbrenging van desertie van de wees Bernardus Petrus Robert.

De Raad heeft de aangeklaagde doen binnen staan om hem hierover te horen.
Bekend hebbende dat hij met vooroverleg de kolonie had verlaten en dus niets ter Zijner Verontschuldiging had in te brengen, heeft de raad hem doen buiten staan om over de aan hem op te leggen straf te delibereren.

De Raad heeft besloten zóó als dezelve besluit bij dezen om den aangeklaagde

als hebbende Art .3 van het reglement van tucht overtreden, vervat bij § 2 Zich zonder verlof uit de kolonie te verwijderen, waarop de straf bij Art. 4 van meer gemeld reglement  is toegekend en wel Verwijdering uit de koloniën zonder verlof: hetzij die volvoerd en men van desertie terug gebragt is, hetzij die verhinderd is geworden.
Opsluiting van een tot acht dagen in de strafkamer, om den anderen dag te water en brood en bij herhaling met de boeyen aan

te condemneren tot opsluiting in de strafkamer voor den tijd van drie dagen om den anderen dag te water en brood en hem tevens te debiteren voor de somma van Acht Guldens (wegens premie en transport kosten).

Verlangende de Raad dat aan dit vonnis onverwijld executie worde gegeven, en is hier van proces verbaal opgemaakt waar op men de gecondemneerde heeft doen binnen staan, en is na aan hem gedane voorlezing dit Proces Verbaal met de President door alle de Leden der raad ondertekend waar na de raad is gescheiden naa door de Heer President te zijn geadjourneerd tot eene volgende Zitting.

Gedaan te Veenhuizen op dag, datum als boven is gemeld.
J. Poelman, adj. dir
Laarman, onder dir
Kuipers, ond. dir
L. Vrieze, zaalopziener
J.H. Kloekers, zaalopziener
L. Coelen, secr.

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1618

Notities bij het zittingsverslag